ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ประวัติศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวอรุณรัตน์ ดวงตา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42858 เด็กชายธราเทพ ขอพรกลาง 3/13  
2 42827 เด็กชายมงคล เปรียบยิ่ง 3/13  
3 42870 เด็กชายพงศภัค ยุวดีนิเวศ 3/13  
4 42864 เด็กชายนันทพงษ์ จารุสัจจานันท์ 3/13  
5 42877 เด็กชายภาสกร ลวดเงิน 3/13  
6 42875 เด็กชายพัชรพล งามชื่น 3/13  
7 42904 เด็กชายณภัทร ท้าวไทยชนะ 3/14  
8 42350 เด็กชายจิรัฐพงศ์ มั่นหมาย 3/3  
9 42372 เด็กชายรวีโรจน์ จารัตน์ 3/3  
10 42364 เด็กชายพงศ์พัฒน์ ชมชื่นดี 3/3  
11 42371 เด็กชายเมธา กล้าหาญ 3/3  
12 42365 เด็กชายพัทธดณย์ โมเทียน 3/3  
13 42362 เด็กชายปุณณวิช แก้มทอง 3/3  
14 42346 เด็กชายกรวิชญ์ วงศ์อารีย์สันติ 3/3  
15 42384 เด็กชายอภิวัฒน์ เรียบร้อย 3/3  
16 42374 เด็กชายวรดร บุญประเสริฐสิทธิ์ 3/3  
17 42450 เด็กชายณัฐวุฒิ ศุภลักษณ์ 3/4  
18 42428 เด็กชายศิวรักษ์ ไชยพลบาล 3/4  
19 42417 เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีนาจนาวา 3/4  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  19 คน
เพศหญิง =  0 คน