ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตคิดสนุก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายขวัญชัย แก้วเขียว
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : 635
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 46041 ด.ญ.ณัฐพร จันทร์ส่องแสง 1/14  
2 46056 ด.ญ.ภัทราวดี สุขแก้ว 1/14  
3 45665 ด.ญ.อัญชิสา ผลภิญโญ 1/4  
4 45722 ด.ญ.ธัญธร ศรีตัมภวา 1/6  
5 45746 ด.ช.ศิวกร หวังเป็น 1/6  
6 45738 ด.ช.ภาคิน นฎิศวร์ 1/6  
7 45753 ด.ญ.เกตน์สิรี สมศรี 1/7  
8 45749 ด.ญ.กชกร แก้วหลวง 1/7  
9 45758 ด.ญ.ฐิตาภา พโยมแจ่ม 1/7  
10 45787 ด.ช.อรรถพล ม่วงศรี 1/7  
11 45331 เด็กชายอนุสรณ์ พันธ์ศรี 2/12  
12 45304 เด็กชายทักษิณ พิกุลทอง 2/12  
13 45301 เด็กชายฑีรชต พิมพ์บึง 2/12  
14 45330 เด็กชายอนันดา อนุชานุรักษ์ 2/12  
15 45307 เด็กชายปฐมพร ทองพรม 2/12  
16 45316 เด็กชายรัชชานนท์ หงษ์ทอง 2/12  
17 45308 เด็กชายปตินญา ขอพรกลาง 2/12  
18 45297 เด็กชายจักรกฤษฎ์ แย้มชื่น 2/12  
19 45136 เด็กชายกันตพงศ์ เจียมเมืองปัก 2/7  
20 45114 เด็กชายธีร์ธวัช สมัครสมาน 2/7  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  7 คน