ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โอ้เอ้วิหารราย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43914 เด็กชายไชโย ไถ้บ้านกวย 2/14  
2 43940 เด็กหญิงรุ่งทิวา เรืองทอง 2/14  
3 43909 เด็กหญิงกมลลักษณ์ หล้าล้ำ 2/14  
4 43919 เด็กหญิงดวงฤทัย โพธิ์ศิริ 2/14  
5 43943 เด็กหญิงวิภาดา ชัยพานิช 2/14  
6 43915 เด็กชายญาณวุฒิ ดอกจันทร์ 2/14  
7 43536 เด็กชายณัฐพงศ์ บุญทโยวาท 2/6  
8 43537 เด็กชายณัฐภัทร หวังอยู่ 2/6  
9 43622 เด็กหญิงกอบทอง ปัญญางาม 2/8  
10 42661 เด็กชายปัญจพล พันธ์ศรี 3/10  
11 42940 เด็กชายสุรกิจ ประยูรสุรกิจ 3/14  
12 42935 เด็กชายศาสตราณศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ 3/14  
13 42920 เด็กชายประภู สุตลาวดี 3/14  
14 42923 เด็กชายพงษ์พันธ์ ประหยัดชื่อ 3/14  
15 42894 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชิ้นทอง 3/14  
16 42942 เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทะเขต 3/14  
17 42900 เด็กหญิงจุฑามาศ ช่องงาม 3/14  
18 42907 เด็กหญิงตะวัน ศรีไตรภพ 3/14  
19 42581 เด็กหญิงรุ่งนภา บุญกอบ 3/5  
20 42582 เด็กหญิงวรรณพร ก่ำรัมย์ 3/6  
21 42587 เด็กหญิงสุจิตรา อินธิสาร 3/7  
22 41777 นายกัณเอนก เพชรเก่า 4/8  
23 41848 นายธีรศักดิ์ ใจองอาจ 4/9  
24 40612 นายกานต์ มิ่งมงคล 5/10  
25 40650 นายศักดิ์ชัย อดกลั้น 5/3  
26 40652 นายศิวกานต์ ศรีมารักษ์ 5/3  
27 40562 นางสาวอัลลฎา พลายด้วง 5/3  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  13 คน