ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตครูเอมอร ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวเอมอร ดาศรี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องหมวดคณิตศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45433 น.ส.ธมลวรรณ สำนักนิตย์ 4/4  
2 42339 นายสิรวิชญ์ ชัยงาม 5/2  
3 42455 นายธวัชชัย เฉียบแหลม 5/9  
4 41772 นางสาวสุภชา ดวงใจ 6/10  
5 42143 นางสาวณัฐณิชา คงพูลเพิ่ม 6/10  
6 44661 นายปฏิพัทธ์ สกุลรักษ์ 6/10  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  3 คน