ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ฟุตบอล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายอธิชา มีสิทธิ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 100
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44373 ด.ช.ตนุชัย การะเกษ 1/10  
2 44359 ด.ช.กฤษฎา แก่นดี 1/10  
3 44442 ด.ช.สิทธิศักดิ์ สมมี 1/11  
4 44418 ด.ช.ธนัท ประสงค์สุข 1/11  
5 44444 ด.ช.สิรวิชญ์ สืบสาย 1/11  
6 44422 ด.ช.นัทดนัย เรืองรุ่งกิจสกุล 1/11  
7 44405 ด.ช.จรรยวัฒน์ หวังสุดดี 1/11  
8 44416 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วิมลธราสิทธิ์ 1/11  
9 44479 ด.ช.วรพงษ์ ลาภจิตร 1/12  
10 44484 ด.ช.สดุดี เจียสารัมย์ 1/12  
11 44455 ด.ช.ดวงพร ยิ้มชื่น 1/12  
12 44454 ด.ช.ณัฐวุฒิ ลัดดางาม 1/12  
13 44473 ด.ช.ภรากร สืบสิงห์ 1/12  
14 44463 ด.ช.ประชารัฐ ประวาสุข 1/12  
15 44503 ด.ช.ญาณพัฒน์ ลาดนาเลา 1/13  
16 44506 ด.ช.ณัฐพล แรงจบ 1/13  
17 44521 ด.ช.พสธร วิภาหัสน์ 1/13  
18 44522 ด.ช.พีระวัฒน์ เรืองโรจน์ 1/13  
19 44510 ด.ช.ธเนศพล จุฑาจันทร์ 1/13  
20 44567 ด.ช.ภาณุวัฒน์ พิลาเดช 1/14  
21 44547 ด.ช.ฐานวุฒิ อยู่อ่อน 1/14  
22 44553 ด.ช.ธรรมรัตน์ บูรณ์เจริญ 1/14  
23 44027 ด.ช.ธีระวัฒน์ สายเสมา 1/2  
24 44070 ด.ช.ธนะรัชต์ ทรงฉลาด 1/3  
25 44067 ด.ช.ธนโชติ ลำภู 1/3  
26 44119 ด.ช.พัทธนันท์ ธนกาญจน์สิริภัค 1/4  
27 44106 ด.ช.ณนท์ธกรส์ ขาวดี 1/4  
28 44131 ด.ช.สุทธินันท์ ศรีโกตะเพชร 1/4  
29 44177 ด.ช.ไอรดล ตระกูลกู้เกียรติ 1/5  
30 44172 ด.ช.อติคุณ แว่นอินทร์ 1/5  
31 44194 ด.ช.ธีรเทพ ปลื้มใจ 1/6  
32 44216 ด.ช.สรวิศ เชิงหอม 1/6  
33 44209 ด.ช.ยุทธภูมิ จันทเขต 1/6  
34 44254 ด.ช.ภูคิณ จันธิมา 1/7  
35 44236 ด.ช.ณัฐยศ ทิวคู่ 1/7  
36 44250 ด.ช.พันธุ์ธัช นาชัยเงิน 1/7  
37 44239 ด.ช.ธนภัทร สมร่าง 1/7  
38 44232 ด.ช.ชาคริต จารัตน์ 1/7  
39 44312 ด.ช.อิทธิพล ทวีสุข 1/8  
40 44292 ด.ช.วรเมธ ครึ่งมี 1/8  
41 44348 ด.ช.วงศกร นูพิมพ์ 1/9  
42 44335 ด.ช.บูรพา ตระกูลโศภิษฐ์ 1/9  
43 44323 ด.ช.ธนาธิป ธานีพูน 1/9  
44 44347 ด.ช.รุ่งทวี มะโนชาติ 1/9  
45 44352 ด.ช.สิทธิพงธ์ เพลินสุข 1/9  
46 43769 เด็กชายกิตตินันท์ ยองทอง 2/11  
47 43861 เด็กชายอันนานันต์ มีงามดี 2/12  
48 43849 เด็กชายภูวเรศ วลัยศรี 2/12  
49 43960 เด็กชายเปรมชัย มิ่งขวัญ 2/12  
50 43883 เด็กชายนราศักดิ์ อาจยิ่ง 2/13  
51 43880 เด็กชายธนวัฒน์ ทองดา 2/13  
52 43358 เด็กชายณัฐพร วงศ์สุนทร 2/2  
53 43501 เด็กชายพสุธา คงดวงดี 2/5  
54 43570 เด็กชายอภิสิทธิ์ อุส่าห์ดี 2/6  
55 43534 เด็กชายณพล จงประเสริฐวงศ์ 2/6  
56 43544 เด็กชายนนทกร ชัยประโคน 2/6  
57 43569 เด็กชายอนุวัฒน์ ดมหอม 2/6  
58 43619 เด็กชายอภิทัศน์ สายกระสุน 2/7  
59 43621 เด็กชายอนัทวุฒิ หมวดดี 2/7  
60 43528 เด็กชายจักรภัทร สุปิรัยธร 2/6  
61 43597 เด็กชายพชร เจริญสูงเนิน 2/7  
62 43709 เด็กชายสรัล อันชำนาญ 2/9  
63 42091 นายชินวัฒน์ กายดี 4/11  
64 44668 นายประทีป พรมมี 4/11  
65 41896 นายทักษิณ เติมใจ 4/11  
66 42218 นายศรัณยู เที่ยงตรง 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  66 คน
เพศหญิง =  0 คน