ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม งานถัก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางมาลี สุระวิทย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
สถานที่เรียน : หน้าห้องการเงิน
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43997 เด็กหญิงประภัสสร กทิศาสตร์ 3/1  
2 43994 เด็กหญิงนฐกมล นาวี 3/1  
3 44472 เด็กหญิงเพชรดา ติดใจดี 3/11  
4 44492 เด็กหญิงอารีรัตน์ งามวิไล 3/11  
5 44480 เด็กหญิงวิชญาดา ด่านประเสริฐ 3/12  
6 44453 เด็กชายณัฐนนท์ สมในใจ 3/12  
7 44536 เด็กหญิงอัจรียา หวังสม 3/12  
8 44466 เด็กหญิงปาริชาติ คงสุข 3/12  
9 44458 เด็กหญิงธมนวรรณ มะลิซ้อน 3/12  
10 44495 เด็กหญิงกัญญาพัชร มีเฉย 3/12  
11 44509 เด็กหญิงธนัญญา บุญตน 3/12  
12 44461 เด็กหญิงนันทิตา นามงาม 3/12  
13 44486 เด็กชายสีหราช เรืองจิต 3/12  
14 44476 เด็กชายภูวนนท์ พินิจ 3/12  
15 44459 เด็กชายธีรศักดิ์ วรรณกิจ 3/12  
16 44489 เด็กชายสุทธิภาคย์ เกชฎา 3/12  
17 44037 เด็กหญิงพรชนก ก่อแก้ว 3/2  
18 44016 เด็กหญิงจิดาภา วาจำรัมย์ 3/2  
19 44015 เด็กชายไกรวิชญ์ อิทธิอภิรักษ์ 3/2  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  13 คน