ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม หนังสือคือเพื่อน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวสุธนารีย์ ศรีเมือง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43997 ด.ญ.ประภัสสร กทิศาสตร์ 1/1  
2 44370 ด.ญ.ฑิฆัมพร แก้วก้อง 1/10  
3 44364 ด.ญ.จินต์จุฒา พิมภาคูณ 1/10  
4 44042 ด.ญ.ศศิธร เสาสูง 1/2  
5 44054 ด.ญ.กุลญาดา เหิมหัก 1/3  
6 44086 ด.ญ.สโรชา ตั้งจิต 1/3  
7 44176 ด.ญ.อารยา สายน้อย 1/5  
8 44165 ด.ญ.ศุภาดา เปรียบยิ่ง 1/5  
9 44166 ด.ช.สรยุทร สุทธิสาร 1/5  
10 44175 ด.ญ.อโรชา ธุรานุช 1/5  
11 44134 ด.ช.กฤษณพล สุขดี 1/5  
12 44146 ด.ช.ณัฐภัทร กันยา 1/5  
13 44159 ด.ญ.ภูริชญา เชิดชาย 1/5  
14 44167 ด.ช.สรวิศ ทวีสุข 1/5  
15 44245 ด.ญ.ประภัสสร ไหมทอง 1/7  
16 44244 ด.ญ.ปภาวดี ทรงศรี 1/7  
17 44252 ด.ญ.เพียงแพร ประดับดี 1/7  
18 44269 ด.ญ.กัญญณัช ทองอุดม 1/8  
19 44277 ด.ช.ณัชพล บุญคุ้ม 1/8  
20 44313 ด.ช.กมลภพ สังข์ทอง 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  14 คน