ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ซูโดกุ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 621
จำนวนที่เปิดรับ : 34
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45441 น.ส.ทิพยพิมล ทองอุดม 4/5  
2 45442 น.ส.ทิพยวิมล ทองอุดม 4/5  
3 42560 นางสาวธนัญกาญจน์ พีระนันท์รังษี 5/10  
4 42555 นางสาวเต็มตรอง พิจารณ์ 5/10  
5 42411 นายปฏิภาณ จรจรัล 5/11  
6 42695 นางสาวกีรดา เบญจมาศ 5/4  
7 42499 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองหล่อ 5/5  
8 42683 นางสาวศุภิสรา เผ่าพันธ์ 5/5  
9 42614 นางสาวบัณฑิตา ดวงเนตร 5/5  
10 42599 นางสาวฐิมากร พยาชัย 5/5  
11 42429 นายสรวิชญ์ เหลี่ยมดี 5/5  
12 44775 นายนิติพงษ์ จันทวงศ์ 5/5  
13 42416 นายพันธวัช ศรีไทย 5/6  
14 42651 นางสาวณิชากมล เสาสูง 5/8  
15 42588 นายสุริยนต์ บุญเลิศ 5/9  
16 42569 นางสาวปฏิพร หมู่ดี 5/9  
17 44662 นางสาวไพลิน เย็นแย้ม 6/10  
18 41669 นายศิรวิทย์ พรมตวง 6/11  
19 42073 นายหรินทร์ เปี่ยมปิยชาติ 6/11  
20 44685 นางสาวกัญญารัตน์ คำหาญ 6/13  
21 44699 นางสาวอรพิมล เผือกแก้ว 6/13  
22 42057 นางสาวพาขวัญ แสวงสุข 6/13  
23 44692 นางสาวปลายฟ้า สืบสันต์ 6/13  
24 42144 นายณัฐพล อุดมฉวี 6/13  
25 44701 นางสาวจุฑามาศ เมืองไทย 6/14  
26 44712 นางสาวพรพรรณ จึงธนวัฒน์สกุล 6/14  
27 42077 นายอภิชาติ โซ่เงิน 6/14  
28 44620 นางสาวพรวิไล สพสิงห์ 6/6  
29 44613 นางสาวกิตติยา เชิดชาย 6/6  
30 41684 นายฌาน พันธเสน 6/6  
31 41664 นายภูริณัฐ คำมูลตรี 6/6  
32 44619 นางสาวพรทิพย์ เกษหอม 6/6  
33 41903 นางสาวภัทรลดา พลพันธ์ 6/6  
34 44617 นางสาวนฤมล สุทธิธรรม 6/6  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 10 มิถุนายน 2562
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  23 คน