ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม A-MATH ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางไตรสรณ์ สาลี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42922 เด็กหญิงปาริดา กันทิน 3/14  
2 42919 เด็กหญิงปนิตา วรกิตสิทธิสาธร 3/14  
3 42939 เด็กหญิงสุกัญญา ยังมี 3/14  
4 42523 เด็กชายวัชรพล แก้วใส 3/7  
5 42553 เด็กชายดรัณภพ แสนรังค์ 3/8  
6 42632 เด็กชายวาทิต สมรูป 3/8  
7 42604 เด็กชายถิรวัฒน์ สร้อยสังวาลย์ 3/8  
8 42612 เด็กชายนโรดม โพธิมาศ 3/8  
9 42630 เด็กชายภูริช กุลัดต์นาม 3/8  
10 42627 เด็กชายภัทรดนัย สุรัมย์ 3/8  
11 42551 เด็กชายฐาปณพงษ์ รักษ์ภิรมย์ 3/8  
12 42532 เด็กชายสหรัฐ อุทธกัง 3/8  
13 42513 เด็กชายพรพิพัฒน์ ศิริรจน์ 3/8  
14 42594 เด็กชายคีต อริยะเดช 3/8  
15 42515 เด็กชายพีรเดช ถาดทอง 3/8  
16 42898 เด็กชายจิรายุศ มณีวิจิตร 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  3 คน