ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักสะสม 2 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางพานทอง ไกรทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42317 เด็กชายเดชฤทธิ์ อารยะกิตติพงศ์ 3/2  
2 42307 เด็กชายกสิดิษฐ์ กาบยุบล 3/2  
3 42333 เด็กชายภาณุพัทธ์ พูดเพราะ 3/2  
4 42337 เด็กชายสิทธโชค นามสว่าง 3/2  
5 42319 เด็กชายเตชสิทธิ์ ใสแจ่ม 3/2  
6 42370 เด็กชายเมธวิน พวงไพบูลย์ 3/3  
7 42386 เด็กชายเอกอาร์ม สิยาชีพ 3/3  
8 42353 เด็กชายฐิติวัสส์ ทีงาม 3/3  
9 42366 เด็กชายพิเชษฐ บูรณ์เจริญ 3/3  
10 42380 เด็กชายศุภชัย คำใจ 3/3  
11 42521 เด็กชายรัชพล คำชาย 3/7  
12 42518 เด็กชายภูกิจ ศรีสัตย์ 3/7  
13 42563 เด็กชายธารารักษ์ ลักขษร 3/7  
14 42559 เด็กชายธนธรณ์ ทองนำ 3/7  
15 42493 เด็กชายกฤตินันท์ ใจมั่น 3/8  
16 42680 เด็กหญิงศศิกานต์ รัตนผลิน 3/8  
17 42591 เด็กชายกรณ์นราพงศ์ สมบูรณ์การ 3/9  
18 42658 เด็กหญิงบัณฑิตา หาวงค์ 3/9  
19 42688 เด็กหญิงสุนิตา กงแก้ว 3/9  
20 42675 เด็กชายยศกร ทองร่อน 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  17 คน
เพศหญิง =  3 คน