ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักษาดินแดน ปี3 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : 1.นายเกริกวิทย์ จันทเขต 2.นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
สถานที่เรียน : โดมพลศึกษา
จำนวนที่เปิดรับ : 280
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41615 นายนภัสดล แกล้วกล้า 6/1  
2 41594 นายศุภกฤต ศีรษะพล 6/1  
3 41638 นายเอกภพ สืบเทพ 6/1  
4 41580 นายพัทธนันท์ จิรมนัสวงศ์ 6/1  
5 41569 นายณัฐพงศ์ กลกิจสุวรรณ 6/1  
6 41588 นายวรพงษ์ กลีบแก้ว 6/1  
7 41571 นายธนวัฒน์ ปิยไพร 6/1  
8 41636 นายอินทัช ญาตินิยม 6/1  
9 41573 นายธนะพัฒน์ บุญญะสิริสิทธิ์ 6/1  
10 41575 นายธิปก กิ่งมณี 6/1  
11 41587 นายวรปรัชญ์ หวังวัชรกุล 6/1  
12 41561 นายกฤตพจน์ ทับมะเริง 6/1  
13 41566 นายชูเกียรติ ปัชชุนาภรณ์ 6/1  
14 41576 นายปกป้อง ออเจษฎากุล 6/1  
15 42112 นายภาคภูมิ ศุภรนนท์ 6/10  
16 41867 นายวีรพล ชาติประสพ 6/10  
17 41974 นายอนุชา แสนบรรดิษฐ์ 6/10  
18 41870 นายศักดิ์ธาดา เจริญพร 6/10  
19 42171 นายศุภณัฏฐ์ พีรเดชธัชนนท์ 6/10  
20 41901 นายพรหมศพัศ ชมดี 6/10  
21 41668 นายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์ 6/10  
22 42168 นายวุฒิรงค์กร สายธนู 6/10  
23 42021 นางสาวศศิวิมล วารีดำ 6/10  
24 41858 นายภัทรพงษ์ นามสว่าง 6/10  
25 42020 นายศิรสิทธิ์ ดุจจานุทัศน์ 6/10  
26 41936 นายชนะ ครอบแก้ว 6/10  
27 41829 นายก้องเกียรติ ตระการผล 6/10  
28 41942 นายธนากร เลิศงาม 6/10  
29 41870 นายศักดิ์ธาดา เจริญพร 6/10  
30 41904 นายภานุพงศ์ ถนอมสัตย์ 6/10  
31 41914 นายวิทย์ศรุต คงสุข 6/10  
32 42010 นายพัทธนันท์ จรัสใส 6/10  
33 41837 นายชูเกียรติ คิดนุนาม 6/10  
34 41763 นายภูดิท บินไธสง 6/11  
35 41843 นายณัฐวัฒน์ ฉัตรพิทักษ์กุล 6/11  
36 44669 นางสาวพรหมเรขา ศรีคิรินทร์ 6/11  
37 41989 นายไชยฤทธิ์ ยศวิจิตรไพศาล 6/11  
38 42114 นายภูมิพัฒน์ สุขน้อย 6/11  
39 42094 นายธนกร สมบูรณ์การณ์ 6/11  
40 42035 นายกิติบดี ชุ่มดี 6/11  
41 44666 นายธัญวิสิษฐ์ ประเสริฐศรี 6/11  
42 41892 นายณรงค์วิชิต ดัชถุยาวัตร 6/11  
43 41733 นายจิรัฐติกุล สายกระสุน 6/11  
44 41924 นายอรชุน สงวนชื่อ 6/11  
45 41888 นายชาญชัย ใจกล้า 6/11  
46 41722 นายอธิพัชร์ สิทธิวัฒนรัตน์ 6/11  
47 44673 นายอัลลัล วิลเลี่ยม 6/11  
48 41990 นายฐนกร ศรกล้า 6/11  
49 42134 นายกิตติ ลิ้มวัชรากูล 6/13  
50 41926 นายอัสนี สร้อยทอง 6/12  
51 44676 นายณัฐวัฒน์ ลานกิ่ง 6/12  
52 42236 นางสาวเสาวณีย์ เปรียบกล้า 6/12  
53 41775 นายอรรคพล รัตนโชติ 6/12  
54 41868 นายศตวรรษ พรมศรี 6/12  
55 42109 นายพันศักดิ์ บุญเปล่ง 6/12  
56 42120 นายศักราช ไพโรจน์สถิตธาดา 6/12  
57 42125 นายสุรโชค หุ้มกระโทก 6/12  
58 41957 นายพีรพงษ์ มีหาญเสมอ 6/12  
59 44677 นายเตชินท์ ชัยงาม 6/12  
60 41890 นายชาญณรงค์ คุ้มปรางค์ 6/12  
61 42086 นายจารุวิทย์ ทัพพันธ์ชัย 6/12  
62 42037 นายคมชาญ มีเจริญ 6/12  
63 44696 นายวุฒิพงษ์ ดีเลิศ 6/13  
64 42220 นายศุภณัฐ ดีสม 6/13  
65 41979 นายอัมรินทร์ ภางาม 6/13  
66 41789 นายธณกร ศรีตุลานุกค์ 6/13  
67 42032 นายกัญจน์ณุพันธุ์ เทพรำพึง 6/13  
68 44691 นายธีรพงษ์ ดีอยู่ 6/13  
69 42219 นายศวัสกร ชื่นงาม 6/13  
70 42148 นายธนกร ประเสริฐสุข 6/13  
71 41994 นายณัฐวัฒน์ พริ้งเพราะ 6/13  
72 42113 นายภูธิป ลายทอง 6/13  
73 44690 นายธีรเดช ใจเที่ยง 6/13  
74 41949 นายปณชัย สาคะนิล 6/13  
75 42192 นายชัชรัณ ปัญญาเอก 6/13  
76 44697 นายศิวกร ทองขนอน 6/13  
77 41792 นายธีรภัทร บุตรเทศน์ 6/14  
78 41948 นายบูรพา เจือจันทร์ 6/14  
79 41968 นายศิวกร เขมะปัญญา 6/14  
80 41770 นายศุภกิจ ไวแสน 6/14  
81 41739 นายถิรวิทย์ สุรชิต 6/14  
82 41704 นายพงศธร ผูกดวง 6/14  
83 41767 นายวีรวุฒ จีนมะโน 6/14  
84 44716 นายวิชชานนท์ เสงี่ยม 6/14  
85 42002 นายธนากร พงค์พีระ 6/15  
86 44745 นางสาวเฉลิมขวัญ สุดใจ 6/15  
87 44725 นางสาวณัฐธภา รถพูน 6/15  
88 41817 นายสหฤทธิ์ พิมพ์ทอง 6/15  
89 41977 นายอัครพล สุภิมารส 6/15  
90 41761 นายภัควัฒน์ บุญเย็น 6/15  
91 42123 นายสรายุทธ์ ลาหัวโทน 6/15  
92 41941 นายธนพล แซ่จึง 6/15  
93 41982 นายก่อเกียรติ ฉัตรทอง 6/15  
94 41987 นายชนวีร์ เจือจันทร์ 6/15  
95 42205 นายนำโชค พิกุลงาม 6/15  
96 44734 นางสาวสุณัฐญา พ่อค้า 6/15  
97 42082 นายกัญจน์ณุพงศ์ เทพรำพึง 6/15  
98 41927 นายอิทธิกร พรมคง 6/15  
99 42162 นายยศพล สุดตลอด 6/16  
100 41748 นายบุรินทร์ ชินรัมย์ 6/16  
101 42126 นายอภิสิทธิ์ สามพลกรัง 6/16  
102 41818 นายสุทธิภัทร มาลาทอง 6/16  
103 44743 นางสาวสายฝน อุนัยบัน 6/16  
104 42214 นายภูริทัต รุ่งสันเทียะ 6/16  
105 42203 นายธีรพันธ์ แซ่ลี้ 6/16  
106 42132 นายกฤษชัย หิงทอง 6/16  
107 42221 นายสมพร ผ่องใส 6/16  
108 42097 นายธนวัฒน์ หวนหอม 6/16  
109 42210 นายพีรพล พลังวัฒนกุล 6/16  
110 42049 นายธนดล บุญอุ่น 6/16  
111 42069 นายสัตยา จันทพันธ์ 6/16  
112 44738 นายชินวร อยู่ยอด 6/16  
113 41097 นายวรพล เนื่องโคตะ 6/16  
114 41586 นายวชิรกรณ์ สมัครสมาน 6/2  
115 41564 นายคฑาวุธ เกษาพันธ์ 6/2  
116 40524 นายกัญจน์ ศิริตระกูลมั่งคั่ง 6/2  
117 41697 นายนทีธร จันทา 6/2  
118 41599 นายอิศยศ ชูยศ 6/2  
119 41610 นายชนินทร์ ผลเกิด 6/2  
120 41640 นายกลวัชร เจริญชัยสงค์ 6/2  
121 41637 นายเอกปีติ ธรรมวิหารคุณ 6/2  
122 41607 นายจิตติภูมิ เสาสูง 6/2  
123 41563 นายไกวัล ชุบสุวรรณ 6/2  
124 41596 นายสิรวิชญ์ สุภิษะ 6/2  
125 41635 /  
126 41593 นายศาสตราวุธ รุ่งเรือง 6/2  
127 41802 นายพีรพัฒน์ ประถมปัทมะ 6/2  
128 41642 นายเจนณรงค์ อาจยิ่ง 6/2  
129 41712 นายภาสพล วังงาม 6/3  
130 41608 นายเจษฎากรณ์ จีนปาน 6/3  
131 41661 นายพลวัฒน์ ปุ่นโพธิ์ 6/3  
132 41604 นายกิตติศักดิ์ พันธ์พรสม 6/3  
133 41880 นางสาวกัญญารัตน์ ปะทะรัมย์ 6/3  
134 41648 นายณิชกุล ศรีเมือง 6/3  
135 41628 นายวีระพล เอียกิจไพศาล 6/3  
136 41585 นายพุฒิพงศ์ ภูพลผัน 6/3  
137 42127 นายอภิสิทธิ์ แสงเพ็ง 6/3  
138 41611 นายชาญวิทย์ ต่างประโคน 6/3  
139 41633 นายสุรศักดิ์ สันทาลุนัย 6/3  
140 41759 นายพีรวัส กมุทติรา 6/3  
141 41812 นายวริศ วิเศษโวหาร 6/3  
142 41674 นายอานันท์ เหลืองพัฒนผดุง 6/3  
143 41634 นายอธิพร สว่างสิริทิพย์ 6/3  
144 41613 นายณัฐวุฒิ พิศวง 6/3  
145 41622 นายพรเทพ สายสอน 6/4  
146 41659 นายปัณณธร สุวรรณฑา 6/4  
147 41791 นายธีรพงศ์ ทราจารวัตร 6/4  
148 41758 นายพีรพัฒน์ ศรีสุวัฒน์ 6/4  
149 41656 นายนรภัทร เสาเกลียว 6/4  
150 41771 นายสิทธิพล สุขจิต 6/4  
151 41672 นายอมร โพธิ์สุวรรณ 6/4  
152 40605 นายศุภากร ทองรัตนสมบัติ 6/4  
153 41797 นายปุณยวัจน์ เสสสุวรรณ 6/4  
154 41743 นายธฤต ทองเปลว 6/4  
155 41624 นายพริษฐ์ สุรศร 6/4  
156 41646 นายณพงศ์ ประสมศรี 6/4  
157 41650 นางสาวตะวันฉาย ลินลา 6/4  
158 41601 นายกฤติน นิธิวัฒนพงษ์ 6/4  
159 41600 นายกนกพล เตียวเจริญกุล 6/4  
160 41641 นายจิรัฏฐ์ เงางาม 6/4  
161 41581 นายพันธกานต์ ดอกเชื้อเอม 6/4  
162 41630 นายสหรัถ ศรีระอุดม 6/4  
163 41570 นายทีปกร ไพโรจน์ 6/4  
164 41753 นายพงษ์ธเนศ นามสวัสดิ์ 6/4  
165 41654 นายนนทวัฒน์ ช่างพินิจ 6/5  
166 41741 นายธนพล ไทยยิ่ง 6/5  
167 41655 นายนพนันต์ พุตดอน 6/5  
168 41702 นายปองธรรม สร้อยระย้า 6/5  
169 41700 นายบัณฑิต จันทร์โท 6/5  
170 41757 นายพิชญุตม์ สายเชื้อ 6/5  
171 44610 นายสิรภพ รุขะจี 6/5  
172 44608 นายวัชรินทร์ สีดา 6/5  
173 41689 นายดนย์ ประธาน 6/5  
174 44597 นายชัยภัทร สุนทรวีระ 6/5  
175 41662 นายพิชเญศ แอบศรีหาด 6/5  
176 41631 นายสันติภาพ แซ่ตั้ง 6/5  
177 41644 นายชนาธิป อรไทวรรณ 6/5  
178 41723 นายอภิสิทธิ์ ศรีสอาด 6/5  
179 41779 นายคณาธิป นิยมไทย 6/5  
180 41617 นายบุญญฤทธิ์ สุขจิตร 6/5  
181 41755 นายพนมพร รักษ์คิด 6/6  
182 41788 นายทักษิณ บูรณ์เจริญ 6/6  
183 41694 นายธนพล ทองเพชร 6/6  
184 41649 นายต้นตระกูล จันทร์แดง 6/6  
185 41696 นายธรรมโรจน์ เจือจันทร์ 6/6  
186 44616 นายทักษิณ สามารถ 6/6  
187 44621 นายพูนอนันต์ เจนจบ 6/6  
188 41699 นายนัฐวุฒิ วงษ์เจริญ 6/6  
189 41786 นายณัฐนันท์ ทองเปลว 6/6  
190 41715 นายฤทธิ์ธัญกร แสนคม 6/6  
191 41885 นายจีรเดชน์ เตชะพัวพิทย์ 6/6  
192 42007 นายประวิช ชำนาญเชื้อ 6/6  
193 41760 นายพีรันธร ดียิ่ง 6/6  
194 41768 นายศุภกร พุทธานุ 6/6  
195 41844 นายธนดล พรหมแก้ว 6/6  
196 41964 นายรัฐวิทย์ สกุลธีรสิทธิ์ 6/7  
197 42009 นายพัชรพล ฉันท์ทอง 6/7  
198 41801 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ 6/7  
199 41680 นายจิรยุทธ์ ศรีสุนทร 6/7  
200 44632 นายมานะ ยิ่งรุ่งโรจน์ 6/7  
201 41809 นายฤทธา ทองนำ 6/7  
202 41579 นายพลกฤษณ์ สุ่มมาตย์ 6/7  
203 41794 นายนวพรรษ จันทป 6/7  
204 44628 นายคณิศร หอมขจร 6/7  
205 44633 นายศุภกาญจน์ ประชุมฉลาด 6/7  
206 41787 นายณัฐภัทร พบบุญ 6/7  
207 44629 นายนิรมิตร เหมาะชาติ 6/7  
208 41776 นายอานนท์ ประธาน 6/7  
209 41850 นายบุญญฤทธิ์ ชมบุญ 6/7  
210 41836 นายชุติพนธ์ แสงโพธิ์ 6/7  
211 41729 นายกษมา คำบุญฐิติสกุล 6/7  
212 41726 นายกรกช มนเพียรจันทร์ 6/8  
213 41799 นายพงศ์พณิช เสาสุด 6/8  
214 41707 นายพิชเญศ บริบูรณ์ 6/8  
215 41798 นายพงศธร ธุรานุช 6/8  
216 41916 นายศรรัก ท้วมดี 6/8  
217 41744 นายธัญณภัทร นิ่มสำราญ 6/8  
218 41803 นายพีรพัฒน์ สมบัติ 6/8  
219 41928 นายอุกฤษฏ์ สมเป็น 6/8  
220 41861 นายภูวเดช จันทร์เพชร 6/8  
221 44643 นายภัทรธานี กรองทอง 6/8  
222 41865 นายวงศธร ศรีศันสนีย์ 6/8  
223 44645 /  
224 42096 นางสาวธนภรณ์ หงษ์อินทร์ 6/9  
225 42042 นางสาวฉัตรลดา บุตรงาม 6/9  
226 41882 นายโกศล จันทร์กล้า 6/9  
227 41886 นายชนม์ชนก พะนิรัมย์ 6/9  
228 41993 นายณัฐพล เครือเนียม 6/9  
229 44652 นายนิธิภพ วุฒิยา 6/9  
230 41944 นายธวัชชัย หวังเจริญ 6/9  
231 41780 นายจักราวุธ เจริญ 6/9  
232 41918 นายศุภวิชญ์ เหลื่อมล้ำ 6/9  
233 44649 นายทรัพย์มงคล กันทะเนตร 6/9  
234 41851 นายปรมินทร์ พิทักษ์การ 6/9  
235 44656 นายสิทธินนท์ สุขแสวง 6/9  
236 44648 นายทยุต สิงห์ชัย 6/9  
237 42019 นายวิภาส ชมอินทร์ 6/9  
238 42211 นายภาคภูมิ ศิริมา 6/9  
239 45417 นายศิริวัฒน์ พระโพ 6/9  
240 44657 นางสาวเสาวนีย์ พันธ์ศรี 6/9  
241 41645 นายชานน บุญเลื่อน 6/9  
242 42013 นายภาณุพงษ์ ศิริมา 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 10 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  228 คน
เพศหญิง =  14 คน