ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสังเวียน ประคองชื่อ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 625
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43327 นายนิติภูมิ เสริมศรี 4/1  
2 43485 น.ส.ณัฏฐณิชา หอมกลิ่น 4/14  
3 43522 น.ส.อาซาริยาห์ ภัทรเมษสิยาห์กุล 4/8  
4 45470 น.ส.วิภาดา สืบเสาะเสมอ 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  3 คน