ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักการอ่าน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่ง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42846 เด็กหญิงกานต์ธีรา รู้จิตร 3/11  
2 42860 เด็กหญิงธิดารัตน์ งามทรัพย์ 3/11  
3 42869 เด็กหญิงปาริชาติ สืบเทพ 3/11  
4 42885 เด็กหญิงสิริวิมล ภาสุวรรณ 3/11  
5 42796 เด็กชายก่อฤกษ์ ภาชื่น 3/12  
6 42791 เด็กชายอัศวเทพ สุดใจ 3/12  
7 42829 เด็กชายวัฒนศิลป์ สิมมา 3/12  
8 42833 เด็กชายศุภกร สติมั่น 3/12  
9 42426 เด็กหญิงศิรภัสสร ช่อทับทิม 3/4  
10 42393 เด็กหญิงจุไรรัตน์ ใยมุง 3/4  
11 42409 เด็กชายเนติธร สาคร 3/4  
12 42407 เด็กหญิงนารีรัตน์ ไชยพร 3/4  
13 42431 เด็กหญิงสิริวิมล ช่วงชัยชนะ 3/4  
14 42411 เด็กชายปฏิภาณ จรจรัล 3/4  
15 42516 เด็กชายพีรทัต ชูเชิด 3/7  
16 42550 เด็กชายไชยา นรานรัมย์ 3/7  
17 42512 เด็กชายพงศ์ภัค ตัณฑ์สุระ 3/7  
18 42495 เด็กชายกิติศักดิ์ เหมาะตัว 3/8  
19 42672 เด็กชายภูริช สังข์สาลี 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  8 คน