ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตศาสตร์ 1 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42699 เด็กชายจิรวัฒน์ ยอดชลูด 3/10  
2 42926 เด็กชายพรรษนันท์ พรรณสน 3/14  
3 42925 เด็กชายพรรษนนท์ พรรณสน 3/14  
4 42927 เด็กชายพัสกร สายแก้ว 3/14  
5 42930 เด็กชายมนตรี เกษรบัว 3/14  
6 42463 เด็กชายประทีป ทองเชิด 3/5  
7 42430 เด็กชายสิทธิชัย อุดมทวี 3/5  
8 42479 เด็กชายวงศกร สัตตารัมย์ 3/5  
9 42470 เด็กชายพาโชค จันทร์แดง 3/5  
10 42491 เด็กชายกฤตบุญ เพชรกูล 3/6  
11 42530 เด็กชายศุภกร ปริสุทธิวุฒิพร 3/6  
12 42549 เด็กชายเจษฎา ทองใบ 3/6  
13 42457 เด็กชายธีรเดช สุขดี 3/6  
14 42624 เด็กชายพัชรดนัย นามภักดี 3/9  
15 42611 เด็กชายนรพนธ์ สุขจิต 3/9  
16 42728 เด็กหญิงภัทราพร มันธุภา 3/9  
17 42733 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นพเก้า 3/9  
18 42708 เด็กหญิงณัฐกมล ดีเลิศ 3/9  
19 42695 เด็กหญิงกีรดา เบญจมาศ 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  4 คน