ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตศาสตร์ 5 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5
สถานที่เรียน : ห้องโครงการพิเศษ 84 ปี
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42693 นางสาวกมลทิพย์ ยิ่งรุ่งโรจน์ 5/10  
2 42495 นายกิติศักดิ์ เหมาะตัว 5/11  
3 42595 นายชัชพล มงคลนนท์ 5/11  
4 42725 นางสาวพรไพลิน ปะนันทา 5/11  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  2 คน