ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ภาษาอังกฤษกับเพลง ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : น.ส.นภสมน ธนปฐมพงศ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42335 เด็กหญิงวริศรา บรรจุงาม 3/2  
2 42332 เด็กหญิงภัทรวดี พิเนตรบูรณะ 3/2  
3 42321 เด็กหญิงทิพปภา อะนะรัมย์ 3/2  
4 42324 เด็กหญิงธมกร สมานสวน 3/2  
5 42340 เด็กหญิงสุทธิกานต์ บุญสุยา 3/2  
6 42308 เด็กหญิงเกสรา ชื่นชม 3/2  
7 42330 เด็กหญิงพีรยา พริ้งเพราะ 3/2  
8 42305 เด็กหญิงกมลชนก ไชยสุวรรณ 3/2  
9 42318 เด็กหญิงติยาภรณ์ พาเจริญ 3/2  
10 42331 เด็กชายไพบูลย์ จารัตน์ 3/2  
11 42310 เด็กหญิงขวัญแก้ว โอฐงาม 3/2  
12 42584 เด็กชายวสุธร จวงพลงาม 3/6  
13 42537 เด็กชายอภิสิทธิ์ นันทวงษ์ 3/6  
14 42579 เด็กชายมณฑล ทิวทอง 3/7  
15 42646 เด็กหญิงคีรี่ แอน แกลลาเกอร์ 3/7  
16 42638 เด็กหญิงสุนันทา ปัญญาเฟื้อง 3/8  
17 42598 เด็กหญิงฐิตารีย์ จรัสใส 3/8  
18 42618 เด็กหญิงปสุตา คำแก้ว 3/8  
19 42682 เด็กหญิงศุภาวีร์ ปรากฎมาก 3/9  
20 42663 เด็กหญิงปาริฉัตร ดำรงสกุลสุข 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  16 คน