ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม กีฬาเปตอง ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสุเมธ มังจันทึก
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : สนามศรีณรงค์
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45969 ด.ช.ธนโชติ แซ่เช็ก 1/12  
2 46040 ด.ช.ฐานวัฒน์ วิโรจวงศ์ 1/14  
3 46065 ด.ช.สุชาติ อัตชู 1/14  
4 45622 ด.ช.วรชัย ศรีโสภา 1/3  
5 45628 ด.ช.เศรษฐพล ค้ำชู 1/3  
6 45624 ด.ช.วุฒิภัทร ถมปัทม์ด. 1/3  
7 45649 ด.ช.ธีรภัทร ศรีโกตะเพชร 1/4  
8 45776 ด.ช.เมธาบดี เผ่าศิริ 1/7  
9 45822 ด.ช.สิริราช พื้นนวล 1/8  
10 45804 ด.ช.เตชินท์ คงทวี 1/8  
11 45817 ด.ช.รัฐภูมิ ทองเลิศ 1/8  
12 45808 ด.ช.นพเชษฐ์ ก่อแก้ว 1/8  
13 44995 เด็กหญิงนรินทร์พร อินนา 2/4  
14 45056 เด็กหญิงจิรัชญา ทอนสูงเนิน 2/6  
15 45130 เด็กหญิงอาทิตยา สัตบุตร 2/6  
16 45079 เด็กชายพัฒนา สียน 2/6  
17 45103 เด็กหญิงชนม์นิภา แถบทอง 2/6  
18 45082 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญราก 2/6  
19 45121 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ วงงาน 2/7  
20 45125 เด็กหญิงศิริกัลยา ผลสมหวัง 2/7  
21 45123 เด็กหญิงศศิธร พลชลี 2/7  
22 44483 เด็กชายศิรชัช งามเยี่ยม 3/12  
23 44396 เด็กหญิงวริษา สุชาติสุนทร 3/9  
24 43874 นายญาณวุฒิ เลิศวณิชกร 4/14  
25 41727 นายกรกฎวรมัน ปลื้มกมล 6/11  
26 42066 นายศุภณัฐ วัชรเมฆขลา 6/11  
27 41808 นายภูริวัฒน์ หงษ์โต 6/11  
28 41980 นายกฤตนัย วงษ์มา 6/11  
29 42093 นายณัฐนันท์ ฝ่ายขันธ์ 6/11  
30 42014 นายภาณุวัฒน์ สิทธิศร 6/12  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  22 คน
เพศหญิง =  8 คน