ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางดั่งฤทัย สมเพ็ชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 624
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43732 นายธนากร มุลาลินน์ 4/3  
2 44596 นายจักริน ดอกพวง 6/5  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  0 คน