ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สืบสานอาหารท้องถิ่น 2 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางผ่องใส บัวหุ่ง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42704 เด็กชายชวัลภูมิ ยาคำ 3/10  
2 42723 เด็กชายพงศกร สำเร็จจิตต์ 3/10  
3 42713 เด็กชายธนกฤต มะลิงาม 3/10  
4 42751 เด็กชายชนาธิป ลัดดาหอม 3/11  
5 42780 เด็กชายวัชรพล บุตรโสภา 3/11  
6 42731 เด็กชายภูริภัทร เสียงจินดารัตน์ 3/11  
7 42772 เด็กชายภูตะวัน เอี่ยมศรี 3/11  
8 42820 เด็กชายปิยะวุฒิ สินโพธิ์ 3/12  
9 42826 เด็กชายภูวนาท โดยสาร 3/12  
10 42929 เด็กชายภูริต พลังวัฒนกุล 3/14  
11 42545 เด็กหญิงจณิสตา นามสว่าง 3/5  
12 42567 เด็กหญิงนันทิกานต์ บุตรงาม 3/7  
13 42664 เด็กหญิงปิ่นมณี ธรรมประดิษฐ์ 3/8  
14 42596 เด็กชายชิตพล ผู้สมเก่า 3/8  
15 42757 เด็กหญิงณิชาภัทร ลอยทอง 3/9  
16 42602 เด็กหญิงณัฐรินทร์ เรืองวงศ์วุฒิ 3/9  
17 42758 เด็กหญิงทรายวรินทร์ สมส่วน 3/9  
18 42619 เด็กหญิงปัญญาพร ชิลเลอร์ 3/9  
19 42684 เด็กชายสมเกียรติ์ ปันเรือน 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  7 คน