ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โครงงานคณิตศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางพัสณีย์ บุญยง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 621
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42273 นายณัฐพล หลวงโย 5/2  
2 42549 นายเจษฎา ทองใบ 5/6  
3 42447 นางสาวชุติธิดา บัวเชย 5/6  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  1 คน