ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม งานถัก 2 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวชฎารัตน์ สำนักนิตย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42838 เด็กหญิงอนันธิตา บุญเลิศ 3/11  
2 42818 เด็กหญิงปิยฉัตร เติมกล้า 3/12  
3 42822 เด็กหญิงพรรษกาญจน์ คำทวี 3/12  
4 42805 เด็กหญิงญาณิศา หวังชื่นกลาง 3/12  
5 42817 เด็กชายปริญญา มีสวัสดิ์ 3/12  
6 42476 เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีไทย 3/6  
7 42517 เด็กชายภาณุพงศ์ จันตะเภา 3/6  
8 42574 เด็กชายภัคพล บุญเจริญ 3/6  
9 42526 เด็กชายวุฒิชัย สายใจบุญ 3/6  
10 42477 เด็กชายมณฑล รำจวน 3/6  
11 42637 เด็กชายสุทธิพงษ์ ประดุจชนม์ 3/6  
12 42616 เด็กหญิงปวรรณรัตน์ สุขคุ้ม 3/6  
13 42452 เด็กชายทัศน์ไท ทองคำ 3/6  
14 42520 เด็กชายมติพล คงดี 3/6  
15 42522 เด็กหญิงวณิชดา ถนอมมาก 3/6  
16 42503 เด็กหญิงณัชชา อรรถสกุลรัตน์ 3/6  
17 42528 เด็กชายศิวกร สถิตอินทาพร 3/6  
18 42599 เด็กหญิงฐิมากร พยาชัย 3/7  
19 42608 เด็กชายธราธร บุญญาวิเศษ 3/7  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  8 คน