ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สุขศึกษาน่ารู้ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางลาวัณย์ นพพิบูลย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42351 เด็กหญิงชญาดา อุดมทวี 3/3  
2 42369 เด็กหญิงมัลลิยา ห่อทรัพย์ 3/3  
3 42373 เด็กหญิงรัตตินันท์ ฟังสุวรรณรักษ์ 3/3  
4 42352 เด็กหญิงชนิสรา ตั้งธนกรสกุล 3/3  
5 42383 เด็กหญิงสุธัญญา ทองหล่อ 3/3  
6 42376 เด็กหญิงวีรยา สวากัลป์ 3/3  
7 42444 เด็กชายเจษฎา มีสิทธิ์ 3/5  
8 42453 เด็กชายธนภัทร มบขุนทด 3/5  
9 42440 เด็กชายคริสต์มาส สุรเสน 3/5  
10 42459 เด็กชายนนท์ปวิธ สุรเสน 3/5  
11 42484 เด็กชายสิทธิพล สีโท 3/5  
12 42443 เด็กชายจุลเดช สิงห์มณี 3/5  
13 42465 เด็กชายปวริศร์ กิมาวะหา 3/5  
14 42466 เด็กชายปัญญพนต์ บุญวงษา 3/5  
15 42464 เด็กหญิงปราณี ไชยา 3/5  
16 42480 เด็กชายวิศรุต สิทธิศรีจันทร์ 3/5  
17 42474 เด็กหญิงภัทธิรา เพ่งเล็งดี 3/5  
18 42488 เด็กหญิงอุบลวรรณ ชมชื่น 3/5  
19 42446 เด็กชายชนินทร์ ไหมทอง 3/6  
20 42506 เด็กชายณัฐภูมินทร์ มานุจำ 3/6  
21 42504 เด็กชายณัชพล เที่ยงธรรม 3/6  
22 42544 เด็กหญิงขวัญศรี แก้วลอย 3/7  
23 42577 เด็กชายภาสฐากร ทิพยเทอดธนา 3/7  
24 42560 เด็กหญิงธนัญกาญจน์ พีระนันท์รังษี 3/7  
25 42552 เด็กหญิงณภัสวรรณ ศาลางาม 3/7  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  12 คน