ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตครูเบิ้ม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : อาคาร 84 ปี
จำนวนที่เปิดรับ : 53
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45550 ด.ช.ภูริณัฐ จันทร์แก้ว 1/1  
2 45559 ด.ช.อาธิศักดิ์ เตียวเจริญโสภา 1/1  
3 46007 ด.ช.ธนพงศ์ รุ่งแจ้ง 1/13  
4 45585 ด.ช.ภูวเดช ภัทรวงศากร 1/2  
5 44874 เด็กชายณภัทร ชมอินทร์ 2/1  
6 44902 เด็กชายรัชกร สุดชาวงศ์ 2/1  
7 44904 เด็กชายอภิรเดช สุพรรณฝ่าย 2/1  
8 44873 เด็กชายชิษณุพงศ์ เสียงเพราะ 2/1  
9 44900 เด็กชายยศพัทธ์ มูลศาสตร์สาทร 2/1  
10 44875 เด็กชายณภัทร ศุกรเวทย์ศิริ 2/1  
11 44886 เด็กหญิงธันย์อนงค์ ปณัตถ์บุณย์ภวัต 2/1  
12 44893 เด็กชายพงศ์พนธ์ พิเนตรบูรณะ 2/1  
13 44896 เด็กชายภวินท์ จันทร์ไผ่ 2/1  
14 44891 เด็กชายปิยกุล หลวงยี 2/1  
15 44871 เด็กชายกิตติพศ แก้วปลั่ง 2/1  
16 44883 เด็กชายธนบดี เฉิดฉาย 2/1  
17 44870 เด็กชายกษิดิศ เอี่ยมสะอาด 2/1  
18 44890 เด็กชายปัณณภัสร์ เหลือล้นนิธิศ 2/1  
19 44897 เด็กชายภาณุรัศมิ์ ดีนาน 2/1  
20 44894 เด็กชายพัชรพล ผลสมหวัง 2/1  
21 44879 เด็กหญิงไตรรัตน์ อัตไพบูลย์ 2/1  
22 44885 เด็กชายธนภัทร สุธรรมภาวดี 2/1  
23 44888 เด็กชายนภัส ชินเชษฐ์ 2/1  
24 44969 เด็กชายเมธาสิทธิ์ โศภิษฐพันธ์ 2/3  
25 44958 เด็กชายนพพล ทิมธนสาร 2/3  
26 44973 เด็กชายศุภกฤต มุ่งเจริญพร 2/3  
27 44963 เด็กชายปัญญาวุฒิ ทรงพระ 2/3  
28 44959 เด็กชายนพรัตน์ ก้อนนาค 2/3  
29 45000 เด็กชายเมธัส มณีวิจิตร 2/4  
30 44008 เด็กชายอภิชาตพงศ์ ศิริ 3/1  
31 43985 เด็กชายณฐภัทร อนุเคราะห์ 3/1  
32 43988 เด็กชายติณห์ณพัตร เจียมตระกูล 3/1  
33 43990 เด็กชายธนกร รัตนวัฒนาวิรัตน์ 3/1  
34 43973 เด็กหญิงกานต์ธีรา พุทธรักขิโต 3/1  
35 44010 เด็กหญิงอันลิปรียาฐ์ นาเมืองรักษ์ 3/1  
36 43987 เด็กหญิงณัฐวิภา กลีบแก้ว 3/1  
37 43991 เด็กหญิงธนพร กิ่งมณี 3/1  
38 43986 เด็กชายณัฐนันท์ เจือจันทร์ 3/1  
39 43979 เด็กชายเจษฎา ละอองทอง 3/1  
40 44007 เด็กชายสุเมธ โสรกนิษฐ์ 3/1  
41 44000 เด็กชายวริชญ์ พาริหาญ 3/1  
42 43998 เด็กชายปุณณกาญจน์ กาบยุบล 3/1  
43 43992 เด็กชายธนภูมิ พิศวง 3/1  
44 44033 เด็กชายปฐมพงศ์ กองศิริกุล 3/2  
45 44049 เด็กชายสิรภพ โสกรรณิตย์ 3/2  
46 44023 เด็กชายณภัทร ใจมั่น 3/2  
47 44029 เด็กชายนันทวัฒน์ ล้วนประเสริฐ 3/2  
48 44043 เด็กหญิงศศิประภา ศักดิ์ศิริ 3/2  
49 44030 เด็กชายนิติรัฐ แกล้วกล้า 3/2  
50 44073 เด็กชายนฤชิต สุดชาวงศ์ 3/3  
51 44078 เด็กชายพงศ์พล บุญประสพ 3/3  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  44 คน
เพศหญิง =  7 คน