ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เกมจินตคณิต​คิดเลขเร็ว​ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางวิไลจิตร ทางดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5
สถานที่เรียน : 225
จำนวนที่เปิดรับ : 22
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45081 เด็กชายพีรพัชร แข้คำ 2/6  
2 45061 เด็กชายณัฐปคัลภ์ โลหะจินดา 2/6  
3 44120 เด็กหญิงพิชชาภา ละอองทอง 3/4  
4 44099 เด็กชายจตุภูมิ สุภานิตย์ 3/4  
5 44169 เด็กชายสุทธิภัทร รสหอม 3/5  
6 44138 เด็กชายจักรพรรณ เสพสุข 3/5  
7 44147 เด็กชายตะวัน อุตมาน 3/5  
8 44162 เด็กชายวชิรวิทย์ ธัญญพืช 3/5  
9 44137 เด็กชายจอมไตร โชติช่วง 3/5  
10 44135 เด็กชายกิตติพิชญ์ เจริญ 3/5  
11 44148 เด็กชายธีรภัทร์ กิจแสงทอง 3/5  
12 43661 นายวีรวัฒน์ บุตรสะอาด 4/10  
13 43541 นายธนภัทร ตันทะอธิพานิช 4/2  
14 43443 น.ส.นงลักษณ์ ใยสูบ 4/2  
15 43618 นายอภิเดช กลิ่นโสภณ 4/5  
16 43635 นายณภัทร พรหมคุณากุล 4/7  
17 43628 นายเจษฎา มุลเมืองแสน 4/7  
18 43653 นายภราดร แก้วอำไพ 4/8  
19 43634 นายณภัทร ธีร์ประโคน 4/9  
20 43621 นายอนัทวุฒิ หมวดดี 4/9  
21 42420 นายวงศกร แสงสุข 5/2  
22 42397 นายธนกร ฉิมกูล 5/6  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  2 คน