ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์ 4 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางดลนภา พุ่มพุฒ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42837 เด็กชายหทัยพันธุ์ เพชรมาก 3/12  
2 42800 เด็กชายจิรวัฒน์ อินทร์งาม 3/12  
3 42809 เด็กชายธนกร เริ่มปลูก 3/12  
4 42415 เด็กชายพหล อินตนัย 3/4  
5 42435 เด็กชายสุวณัฐ การะเกษ 3/4  
6 42403 เด็กชายนรภัทร พรมเสาร์ 3/4  
7 42398 เด็กชายธนภัทร ผลจันทร์งาม 3/4  
8 42395 เด็กชายฐิติพงศ์ ยุทธนาพิเชษฐ์ 3/4  
9 42420 เด็กชายวงศกร แสงสุข 3/4  
10 42408 เด็กชายนิธิโรจน์ จีระธนาโรจน์ 3/4  
11 42412 เด็กชายปฏิภาณ บุญเหลือ 3/4  
12 42437 เด็กชายอิทธิเทพ มีใจ 3/4  
13 42394 เด็กชายญาณภัทร นารัมย์ 3/4  
14 42455 เด็กชายธวัชชัย เฉียบแหลม 3/5  
15 42473 เด็กชายพีระพงษ์ บ่อเพ็ชร 3/5  
16 42481 เด็กชายศิวกร ยวงแก้ว 3/5  
17 42492 เด็กชายกฤตภาส อ่อนศรี 3/6  
18 42556 เด็กชายถิรวิทย์ บานเย็น 3/7  
19 42562 เด็กชายธัชไธย์ ดวงงาม 3/7  
20 42565 เด็กชายนราดล ดวงเวา 3/7  
21 42533 เด็กชายสุจินต์ โอธินทรยุทธ 3/8  
22 42628 เด็กชายภาณุวัฒน์ คานศรี 3/8  
23 42615 เด็กชายปรเมษฐ์ ใจหาญ 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  23 คน
เพศหญิง =  0 คน