ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตคิดดี ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางกัลยรัตน์ สุบินยัง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องหมวดคณิตศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 46067 ด.ญ.เสาวลักษณ์ เพ็งชวด 1/14  
2 45587 ด.ช.ยันเน มาซาลิน 1/2  
3 45703 ด.ช.ศุภชัย พิทักษ์วงศ์ 1/5  
4 45699 ด.ช.รชต สีอยู่พุ่ม 1/5  
5 45690 ด.ช.บรรณสรณ์ ขวัญทอง 1/5  
6 45683 ด.ช.ธนวัฒน์ เพิ่มทอง 1/5  
7 45712 ด.ช.เขมภัทร สายกลิ่น 1/6  
8 45724 ด.ญ.ธารารัตน์ อนุลีจันทร์ 1/6  
9 45745 ด.ช.ศิลายุทธ ศรีลาชัย 1/6  
10 45723 ด.ช.ธามนิธิศ มัทวานนท์ 1/6  
11 45752 ด.ช.กุนทร หวังมั่น 1/7  
12 45788 ด.ญ.อาทิตยา ศรีสุพงษ์ 1/7  
13 44159 เด็กหญิงภูริชญา เชิดชาย 3/5  
14 44263 เด็กหญิงวิภาวี สุจินพรัหม 3/6  
15 44241 เด็กหญิงนภาลักษณ์ นิยมกล้า 3/6  
16 44235 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ เสมอตน 3/6  
17 44261 เด็กหญิงวริศรา ผ้าผิวดี 3/6  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  7 คน