ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ทักษะชีวิต ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสุนทรีย์ ก่อกุศล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42823 เด็กชายพรสวรรค์ ยอดพรหม 3/11  
2 42828 เด็กหญิงวราวรรณ เอิบอิ่ม 3/11  
3 42814 เด็กหญิงเนตรนภา ฉัตรทอง 3/11  
4 42804 เด็กหญิงชฎาภรณ์ ช่อมะลิ 3/12  
5 42469 เด็กหญิงพันธิตรา ลบไธสง 3/4  
6 42447 เด็กหญิงชุติธิดา บัวเชย 3/4  
7 42399 เด็กชายธนากร ตุลาจันทร์ 3/4  
8 42451 เด็กหญิงณัฐสุดา เนียมหอม 3/4  
9 42460 เด็กหญิงนฤมล ศรีละออง 3/4  
10 42509 เด็กหญิงบุษกร นาคแสง 3/5  
11 42494 เด็กหญิงกฤษฎีกา สีดา 3/5  
12 42501 เด็กหญิงฐาปนี ตระกูลวรรณานนท์ 3/5  
13 42389 เด็กชายกิตติภณ พืชทองหลาง 3/5  
14 42419 เด็กชายภูรี สุเมธโสภณ 3/5  
15 42497 เด็กหญิงจิณัฐตา พิศเพลิน 3/5  
16 42475 เด็กชายภัทรวรรธน์ ทองเพิ่ม 3/5  
17 42641 เด็กชายอิศเรศ เพชรแก้วสุข 3/9  
18 42647 เด็กชายจุลจักร จิโรจยนตรกิจ 3/9  
19 42665 เด็กชายปุระชัย จำปาเทศ 3/9  
20 42681 เด็กชายศุภวิชญ์ ทางดี 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  11 คน