ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Spelling Bees ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวทัศนวดี สืบนุการณ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44377 เด็กชายธินิศ สุขแสวง 3/10  
2 44394 เด็กชายโยธิน ศรีภักดิ์ 3/10  
3 44371 เด็กชายณกฤช เปรมจิตต์ 3/10  
4 44366 เด็กชายจิรายุทธ บุญเลิศ 3/10  
5 44388 เด็กหญิงภาณินี สืบนุการณ์ 3/10  
6 44375 เด็กชายธนิตพงศ์ ตรองอุดมสกุล 3/10  
7 44389 เด็กชายภูเมศ นะกุลรัมย์ 3/10  
8 44317 เด็กชายณัฐธฤต ตรงคำนึง 3/10  
9 44335 เด็กชายบูรพา ตระกูลโศภิษฐ์ 3/10  
10 44367 เด็กหญิงชณิกานต์ ประเดิมดี 3/10  
11 44368 เด็กชายชนินทร์ ตั้งอุดมการณ์ 3/10  
12 44380 เด็กหญิงบัณฑิตา บุญทวี 3/10  
13 44391 เด็กชายภูริภัทร บุญแม้น 3/10  
14 44395 เด็กหญิงลีลาวดี บุญกาญจนารัตน์ 3/10  
15 44398 เด็กชายวีรภัทร อุสาคู 3/10  
16 44270 เด็กชายกิตติธัช สาระเดช 3/8  
17 44363 เด็กหญิงจันทร์พิมพ์ ศรีปิยะบุตร 3/9  
18 44399 เด็กหญิงศตพร ชมภูพาน 3/9  
19 44364 เด็กหญิงจินต์จุฒา พิมภาคูณ 3/9  
20 44401 เด็กหญิงสิรินภา นิยมเหมาะ 3/9  
21 42116 นางสาวรติกาล จารัตน์ 6/11  
22 44665 นางสาวณภัสวรรณ สันทาลุนัย 6/11  
23 41915 นายวิริยา นามสีสุข 6/11  
24 42212 นางสาวภาคินี พิศงาม 6/11  
25 43114 นางสาวณัชชา สืบนุการณ์ 6/11  
26 44693 นางสาวปาริชาติ แสงกระจ่าง 6/13  
27 42106 นางสาวปิยนันท์ กองศิริ 6/13  
28 42075 นางสาวอนันตญา บุตรเทศ 6/15  
29 44739 นางสาวดั่งฝัน จำปาดง 6/16  
30 43102 นางสาวธันยมัย ศรีปองพันธ์ 6/8  
31 41731 นายไกรวิชญ์ สัทถาพร 6/8  
32 41730 นางสาวเกวลิน มุขมนตรี 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  18 คน