ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ภาพยนต์สะท้อนชีวิต ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายธิติ ไชยวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44379 ด.ช.นิพิฐพนธ์ เจริญมี 1/10  
2 44397 ด.ช.วโรดม ศรีผ่องงาม 1/10  
3 44381 ด.ช.ปณิธาน ฆารไสว 1/10  
4 44384 ด.ช.พงศ์พณิช สินค้า 1/10  
5 44371 ด.ช.ณกฤช เปรมจิตต์ 1/10  
6 44438 ด.ช.รัชตะ สุขวาสนะ 1/11  
7 44414 ด.ช.ณัฐภัทร ใหม่กุณะ 1/11  
8 44424 ด.ช.ประธาน สุรสิทธิ์ 1/11  
9 44471 ด.ช.พีระพัฒน์ ตั้งศิริชานนท์ 1/12  
10 44530 ด.ช.โรจน์ศักดิ์ นิ่มปรางค์ 1/13  
11 44517 ด.ช.ปัณณวัฒน์ แสงสว่าง 1/13  
12 44529 ด.ช.รัฐภาคย์ ปัญญาเอก 1/13  
13 44518 ด.ช.ปิยภัทร สำราญ 1/13  
14 44533 ด.ช.สฤษฎ์ วรรณศิริ 1/13  
15 44030 ด.ช.นิติรัฐ แกล้วกล้า 1/2  
16 44049 ด.ช.สิรภพ โสกรรณิตย์ 1/2  
17 44060 ด.ญ.ณัฐพร พรพิพัฒน์ 1/3  
18 44083 ด.ญ.วิภาวดี เปรียบดีสุด 1/3  
19 44126 ด.ญ.มินตรา ประพันธ์ 1/4  
20 44123 ด.ช.เพชรวราวุธ เพชรงาม 1/4  
21 44180 ด.ช.คณาสิน กระจายศรี 1/6  
22 44200 ด.ช.ปรีดิ์รติ ยอดอินทร์ 1/6  
23 44267 ด.ช.อรรณพ ผลเจริญ 1/7  
24 44240 ด.ช.ธีรโชติ ใจดี 1/7  
25 44238 ด.ช.ทีฑายุ จันทิพย์ 1/7  
26 44265 ด.ช.ศุกล งามอัศวเดชากุล 1/7  
27 44230 ด.ช.ชัชวาล เปล่งปลั่งศรี 1/7  
28 44234 ด.ช.ณธกร ผลเกิด 1/7  
29 44300 ด.ช.ศตนันท์ ประชุมฉลาด 1/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  26 คน
เพศหญิง =  3 คน