ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม DIY แสนสนุก 2 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางอรอนงค์ เนตรถาวร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42761 เด็กชายธนภัทร ธนาศุภวัฒน์ 3/11  
2 42787 เด็กชายสิปปกร เปรียบกล้า 3/11  
3 42753 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เหมาะทอง 3/11  
4 42788 เด็กชายอดิศักดิ์ จึงไพศาลทรัพย์ 3/11  
5 42775 เด็กชายรณกร สมกล้า 3/11  
6 42786 เด็กชายสรวิชญ์ เชิดศรี 3/11  
7 42747 เด็กชายจักรกฤษ ทองคำ 3/11  
8 42789 เด็กชายอนันต์วิทย์ คงชื่นใจ 3/11  
9 42436 เด็กหญิงอริสา หมวดเมือง 3/4  
10 42387 เด็กหญิงกมลพรรรณ พวงสุข 3/4  
11 42421 เด็กหญิงวิรวรรณ เจือจันทร์ 3/4  
12 42391 เด็กหญิงแก้วตา งามเชย 3/4  
13 42405 เด็กหญิงนลินี ศรีหา 3/4  
14 42433 เด็กหญิงสุธิดา ประวิสุทธิ์ 3/4  
15 42434 เด็กชายสุริยา เผดิมดี 3/4  
16 42406 เด็กหญิงนวพร พวงศิริ 3/4  
17 42422 เด็กชายวิศาสตรา มิทราวงศ์ 3/4  
18 42538 เด็กหญิงอัญชนิตา โภคะสวัสดิ์ 3/6  
19 42496 เด็กหญิงจันฑกานต์ มณฑาทอง 3/6  
20 42539 เด็กหญิงอุบลวรรณ เคนสูงเนิน 3/6  
21 42631 เด็กหญิงรวิพร โศกหอม 3/7  
22 42692 เด็กหญิงอัมพกา มิถุนาวงศ์ 3/7  
23 42606 เด็กชายทินภัทร ดีโชค 3/8  
24 42687 เด็กหญิงสุกัญญา ใจมั่น 3/9  
25 42670 เด็กชายภานุวัฒน์ อุนานุยา 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  13 คน