ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตคิตสนุก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายยอดชาย เพียรดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : หน้าอาคาร 1
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45552 ด.ช.วชิรวิทย์ นกพรม 1/1  
2 45527 ด.ช.กันตพงศ์ ทรงพระ 1/1  
3 45878 ด.ญ.ธนพร พรรณสน 1/10  
4 45888 ด.ช.พอเพียง สาระวงค์ 1/10  
5 45877 ด.ช.เทพกานต์ นามสวัสดิ์ 1/10  
6 45586 ด.ช.ภูวสิษฎ์ บัวแย้ม 1/2  
7 45562 ด.ญ.กัญภักดิ์ ช่อพรรณรังสี 1/2  
8 45567 ด.ช.ชาญไชยกรณ์ คานกลาง 1/2  
9 45568 ด.ญ.ชุติกาญจน์ ทองศรี 1/2  
10 45572 ด.ช.ธนภูมิ แจ้งจันทร์ 1/2  
11 45593 ด.ญ.สิรินทรา มานะ 1/2  
12 45580 ด.ช.พงศ์พล สมพันธ์ 1/2  
13 45606 ด.ช.ธีรภัทร ชนะเลิศ 1/3  
14 45597 ด.ช.กมลภพ ราศรีนวล 1/3  
15 45601 ด.ช.ชลิต โภคทรัพย์ 1/3  
16 45623 ด.ช.วรเดช เหนียวคง 1/3  
17 45605 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ กัญญาศรี 1/3  
18 45609 ด.ญ.นันทิชา จรดี 1/3  
19 45674 ด.ช.ชิษณุพงศ์ พลีขันธ์ 1/5  
20 45677 ด.ช.ณภัทร ราษีทอง 1/5  
21 45673 ด.ญ.จันทประภา ศรีดา 1/5  
22 45727 ด.ญ.นิชาภา มูลทอง 1/6  
23 45785 ด.ญ.เสาวลักษณ์ กระจายศรี 1/7  
24 44154 เด็กชายปัญญา สุริวรรณ 3/5  
25 44178 เด็กหญิงกนกพร เหมือนลือ 3/5  
26 44080 เด็กหญิงภัทรมน เพวงค์ 3/5  
27 44133 เด็กชายกฤตานนท์ ไกรสูงเนิน 3/5  
28 44193 เด็กหญิงธัญพิชชา สมสร้าง 3/5  
29 44171 เด็กชายอดิศร บุญเหมาะ 3/5  
30 44264 เด็กหญิงศศิกานต์ สมานรัตน์ 3/6  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  12 คน