ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม GSP ม.ต้น ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางปัญจาภรณ์ กันตยาสกุล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : 627
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 46060 ด.ช.ศุภวิชญ์ ศรีสม 1/14  
2 46037 ด.ช.จิรพนธ์ โสปัญหริ 1/14  
3 45002 เด็กชายรัฐพงศ์ ธนูศิลป์ 2/4  
4 43995 เด็กหญิงบัณฑิตา แสวงสุข 3/1  
5 43984 เด็กชายณฐพล ชุณห์กุล 3/1  
6 44443 เด็กชายสิรวิชญ์ ตาทิพย์ 3/11  
7 44424 เด็กชายประธาน สุรสิทธิ์ 3/11  
8 44442 เด็กชายสิทธิศักดิ์ สมมี 3/11  
9 44437 เด็กชายรัชชานนท์ พรายแก้ว 3/11  
10 44410 เด็กชายฐิติวัสส์ โคตชัย 3/11  
11 44421 เด็กชายนฤสรณ์ สมานรักษ์ 3/11  
12 44067 เด็กชายธนโชติ ลำภู 3/3  
13 44089 เด็กชายสุวิชชา บุญยืน 3/3  
14 44072 เด็กชายธัชชัย สินทรา 3/3  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  1 คน