ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รถประหยัดน้ำมัน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายทรงชัย บุญสุยา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3, ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 10
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42441 เด็กหญิงคีตภัทร จงงาม 3/4  
2 42439 เด็กหญิงกัลยณัฐ ดวงศรี 3/4  
3 42427 เด็กหญิงศิริมาศ ก่ำรัมย์ 3/4  
4 42414 เด็กหญิงปิยะฉัตร สายแก้ว 3/4  
5 42438 เด็กชายกันติทัต แสนทวีสุข 3/4  
6 42445 เด็กหญิงชนัญชิดา ภาวสิทธิ์ 3/5  
7 44738 นายชินวร อยู่ยอด 4/16  
8 41818 นายสุทธิภัทร มาลาทอง 4/16  
9 44740 นายนพพร แต้มสุด 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 29 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  5 คน