ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม งานถัก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางมาลี สุระวิทย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 10
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42281 เด็กชายธิติวัฒน์ ทวีจรัสโรจน์ 3/1  
2 42268 เด็กชายชาตภาณุ วราจิตติชัย 3/1  
3 42290 เด็กชายปรีเวชญ์ มีแก้ว 3/1  
4 42298 เด็กชายศิรวิทย์ ปะวะโน 3/1  
5 42274 เด็กชายณัฐวัฒน์ เตยังรัมย์ 3/1  
6 42297 เด็กชายศิกษก มณีอ่อน 3/1  
7 42267 เด็กชายชลชาต โชติช่วง 3/1  
8 42505 เด็กชายณัฐธนาธิป โสรวัลย์ 3/7  
9 42626 เด็กชายพีรวัฒน์ บุญมา 3/8  
10 42597 เด็กชายชีวธันย์ คำมุงคุณ 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  0 คน