ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางลักขณา คุณมาศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : อาคาร1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43322 น.ส.ธันย์ชนก พิศเพ็ง 4/2  
2 43332 น.ส.พัชรพร โพธิลุน 4/2  
3 43314 น.ส.ชนิดาภา นาคกระแสร์ 4/2  
4 43473 นายอนันต์ชัย พรมสอน 4/4  
5 43409 นายนรภัทร อ่อนห้างหว้า 4/4  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  3 คน