ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โสตสุระ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายบุญร่วม กลิ่นหอม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องโสต
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45594 ด.ญ.สิริอักษร ศิริ 1/2  
2 45577 ด.ญ.ปาณรณัสม์ ประพานศรี 1/2  
3 45632 ด.ญ.อัญชิสา กล่อมเลิศ 1/3  
4 44925 เด็กชายพัชรพล หนูสวัสดิ์ 2/2  
5 44915 เด็กชายธเนศวร บุญสิงห์ 2/2  
6 44096 เด็กหญิงกัญญาภัค ลับโกษา 3/4  
7 44125 เด็กหญิงภิมลสา ยอดอินทร์ 3/4  
8 44176 เด็กหญิงอารยา สายน้อย 3/5  
9 44166 เด็กชายสรยุทธ สุทธิสาร 3/5  
10 44139 เด็กหญิงจันทิมา หมื่นถลา 3/5  
11 44158 เด็กชายภูตะวัน กลิ่นหอม 3/5  
12 44205 เด็กหญิงพัทธนันท์ พันธ์โพธิ์คา 3/6  
13 44220 เด็กหญิงอภิชญา ชัยอินทร์ 3/6  
14 43931 น.ส.พัชริดา ไพคำนาม 4/11  
15 43472 นายอดุลวิทย์ ร้อยศรี 4/11  
16 43940 น.ส.รุ่งทิวา เรืองทอง 4/12  
17 43933 น.ส.ภักดิ์วิภา พรมวงค์ 4/16  
18 43375 น.ส.ภารวี ศรีระอุดม 4/4  
19 43436 น.ส.ณัฐพร มุติโสม 4/4  
20 43449 น.ส.ปรารถนา ใจบุญ 4/6  
21 42726 นายพีรวิชญ์ อิดอ่อน 5/14  
22 44850 นายปริเยษฐ์ สร้อยจิตร 5/14  
23 44858 นางสาวธนิตา เสพสุข 5/15  
24 42507 นายตริณภพ นิลหุต 5/16  
25 42738 นายสุทิศ สวนงาม 5/16  
26 42401 นายธีรพงศ์ แสนจันดี 5/6  
27 42437 นายอิทธิเทพ มีใจ 5/7  
28 42556 นายถิรวิทย์ บานเย็น 5/8  
29 41906 นายมนัสวี มูลแก่น 6/10  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  16 คน