ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม GSP ม.ต้น 2 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางปัญจาภรณ์ กันตยาสกุล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 22
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42272 เด็กชายณัฐชนน ปุ๊กไธสง 3/1  
2 42264 เด็กหญิงกฤติมา ศรีมาลา 3/1  
3 42271 เด็กชายณรงค์กร จันทร์สุพัฒน์ 3/1  
4 42266 เด็กชายจตุรพร จันทมัตตุการ 3/1  
5 42845 เด็กชายกัมพล นุตโร 3/13  
6 42854 เด็กชายทศกร เรืองอุไร 3/13  
7 42847 เด็กชายกิจพุฒิพงษ์ บุญอัศวโชค 3/13  
8 42936 เด็กชายสรวิชญ์ แพงเจริญ 3/14  
9 42937 เด็กชายสฤษฏ์พร สายเสมา 3/14  
10 42911 เด็กชายธนกร งามยิ่ง 3/14  
11 42906 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ซ้อนกลิ่น 3/14  
12 42401 เด็กชายธีรพงศ์ แสนจันดี 3/4  
13 42424 เด็กชายศราวุฒิ นามวัฒน์ 3/4  
14 42397 เด็กชายธนกร ฉิมกูล 3/4  
15 42416 เด็กชายพันธวัช ศรีไทย 3/4  
16 42388 เด็กชายกษิดิ์เดช ชำนิจ 3/4  
17 42396 เด็กชายณพิชญ์ จิตหนักแน่น 3/4  
18 42429 เด็กชายสรวิชญ์ เหลี่ยมดี 3/4  
19 42404 เด็กชายนริศ คำสุวรรณ์ 3/5  
20 42418 เด็กชายพุฒิพงศ์ คงทวี 3/5  
21 42486 เด็กชายอมรเทพ ช่อมะลิ 3/5  
22 42592 เด็กชายกิตติพิชญ์ วงษ์วรรณ์ 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  21 คน
เพศหญิง =  1 คน