ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Sudoku ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางจริน พรมสี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : อาคาร1
จำนวนที่เปิดรับ : 21
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45613 ด.ญ.ปณิชา มีสะอาด 1/3  
2 45608 ด.ช.นันทวุฒิ หมายชอบ 1/3  
3 45651 ด.ญ.เบญญาภา เลิศเรือนแก้ว 1/4  
4 44881 เด็กชายธนธรณ์ เทพสำเริง 2/1  
5 44910 เด็กชายเตชินท์ อรไทวรรณ 2/2  
6 44929 เด็กชายภัทรธนัฐ ตั้งศักดิ์ประเสริฐ 2/2  
7 44923 เด็กชายปุริศ พรมสอน 2/2  
8 44918 เด็กชายธีรพล เรืองผลวิวัฒน์ 2/2  
9 44908 เด็กชายณภัทร อินทร์ตา 2/2  
10 44944 เด็กหญิงจิดาภา สุบินนาม 2/3  
11 44964 เด็กหญิงพัชราภรณ์ เพชรใส 2/3  
12 45145 เด็กหญิงณปภัช สมชอบ 2/7  
13 45144 เด็กชายณัฐพงศ์ ปัญญามัง 2/8  
14 45148 เด็กชายนราวิชญ์ มูลราช 2/8  
15 44009 เด็กหญิงอรอริญชย์ งามเชย 3/1  
16 43975 เด็กหญิงขวัญทิชา ธนาหิรัญบุตร 3/1  
17 44012 เด็กชายกณาธิป ชาวเมืองปักษ์ 3/2  
18 44048 เด็กชายสิปปกร ตปนียะ 3/2  
19 44019 เด็กชายชลกร โอรสรัมย์ 3/2  
20 44024 เด็กชายณัฐพล พิศิลป์ 3/2  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  7 คน