ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์ 3 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายวัชระ โกติรัมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42729 เด็กชายภาณุวัฒน์ อิสิเสถียร 3/10  
2 42714 เด็กชายธนกฤต คันชั่งทอง 3/10  
3 42676 เด็กชายยุทธการ อินทยุง 3/10  
4 42701 เด็กชายจิรายุ ลี้ตระกูล 3/10  
5 42696 เด็กชายขจรศักดิ์ มีงามดี 3/10  
6 42750 เด็กชายเจษฎา อือกะโทก 3/10  
7 42884 เด็กชายศุภวัฒน์ สุดสงวน 3/13  
8 42849 เด็กชายจิรกิตติ์ นุชมา 3/13  
9 42328 เด็กชายปัณณวัฒน์ อาภาอมร 3/2  
10 42322 เด็กชายธนพนธ์ เจาะดี 3/2  
11 42338 เด็กชายสิปปวิชญ์ สาพิมพา 3/2  
12 42342 เด็กชายเหมภาส ไชยสุวรรณ 3/2  
13 42313 เด็กชายณัชพล โสตศิริ 3/2  
14 42316 เด็กชายดิเรก นึกชนะ 3/2  
15 42341 เด็กชายสุรกาญจน์ อรรถเวทิน 3/2  
16 42336 เด็กชายวัฒนพงศ์ รุ่งเรือง 3/2  
17 42334 เด็กชายวรินทร ทองศรี 3/2  
18 42327 เด็กชายปัณณธร สุขกุล 3/2  
19 42343 เด็กชายอัครวินท์ หว่างแสง 3/2  
20 42344 เด็กชายอัมรินทร์ จันทร์ภิรมย์ 3/2  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  0 คน