ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางศุภวรรณ โสวภาค
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 623
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42308 นางสาวเกสรา ชื่นชม 5/1  
2 42310 นางสาวขวัญแก้ว โอฐงาม 5/2  
3 42264 นางสาวกฤติมา ศรีมาลา 5/2  
4 42571 นายพชร สายไทย 5/5  
5 41583 นางสาวพิมพ์มาศ มุ่งเจริญพร 6/1  
6 41589 นายวริศ จันทเขต 6/1  
7 41582 นางสาวพิชามญชุ์ ศรีแก้ว 6/1  
8 41598 นางสาวอารีดา งามมี 6/1  
9 41592 นางสาวศาธิตา บุตรสุด 6/2  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  7 คน