ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ประดิษฐ์วิทยา ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางแว่นแก้ว พิงคานนท์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42712 เด็กชายทักษ์ดนัย บุญประสาท 3/10  
2 42698 เด็กชายจิตติพนธ์ แสงโพธิ์ 3/10  
3 42766 เด็กชายปรีชา ดีโต 3/10  
4 42694 เด็กชายกฤติภูมิ พิศโสระ 3/10  
5 42709 เด็กชายณัฐติภัทร แววแก้ว 3/11  
6 42718 เด็กชายนพกร เสร็จพร้อม 3/11  
7 42880 เด็กชายวัทธิกร ครอบทอง 3/11  
8 42762 เด็กชายนครินทร์ วิเศษสิทธิ์ 3/11  
9 42763 เด็กชายนพนรินทร์ วิภาคะ 3/11  
10 42909 เด็กชายทวีชัย พระทอง 3/14  
11 42326 เด็กหญิงนาวิกา เสนาะกลาง 3/2  
12 42315 เด็กหญิงณัฐณิชา เสือแก้ว 3/2  
13 42312 เด็กหญิงจุฑาวรรณ ปะกิระตา 3/2  
14 42314 เด็กหญิงณัฎฐา ทับมะเริง 3/2  
15 42311 เด็กชายคมสัน แก้วม่วง 3/2  
16 42306 เด็กหญิงกรพินธุ์ ศรีสมบัติ 3/2  
17 42634 เด็กชายศิวกร นามวัน 3/7  
18 42610 เด็กชายนพกร หนึ่งใจ 3/7  
19 42571 เด็กชายพชร สายไทย 3/7  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  5 คน