ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สิ่งมีชีวิตภายใต้กล้องจุลทรรน์ 2 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวพรพิมล คงเจริญสุข
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
สถานที่เรียน : 425
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43607 น.ส.เยาวลักษณ์ ชงโค 4/11  
2 43561 นายวีระพงษ์ โฉมงาม 4/13  
3 43404 นายธนินท์ ลิ้มถวิล 4/2  
4 43467 น.ส.ศิริวรรณ พอกสนิท 4/2  
5 43368 น.ส.พิมพ์ฑกานต์ บุญคล้อย 4/2  
6 43601 น.ส.แพรพลอย สุรัตนะ 4/5  
7 43543 น.ส.ธันยธรณ์ สรวงเทพ 4/7  
8 43531 น.ส.ชนากานต์ แสนสุข 4/7  
9 45459 นายกิตติพจ สุขบรรเทิง 4/7  
10 45463 น.ส.นนธิชา สอนสุข 4/7  
11 43695 นายปรเมศร์ สวนภักดี 4/8  
12 43706 น.ส.ศรีประภา จารัตน์ 4/8  
13 43560 นายวีรภัทร พรมเภา 4/8  
14 43708 นายศุภเศรษฐ์ ฉัตรเจริญพร 4/8  
15 43566 น.ส.สุนารี วิชุมา 4/9  
16 45477 น.ส.อมราพร แก้วเมียน 4/9  
17 43703 นายภูวดล สาวสวน 4/9  
18 43681 น.ส.ชลธิชา ชมภู 4/9  
19 45471 น.ส.ชลธิชา หาสุข 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 26 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  12 คน