ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม การอ่านแนว PISA ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวลาวัณย์ พุจารย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42697 เด็กชายจักรี จุลเกษร 3/10  
2 42736 เด็กชายศักรินทร์ นิลแก้ว 3/10  
3 42741 เด็กชายเหมรัศมิ์ เย็นใจ 3/10  
4 42742 เด็กชายอัยการ เล้าวาลิต 3/10  
5 42700 เด็กชายจิรศักดิ์ ผดุงดี 3/10  
6 42349 เด็กชายกิตติธัช เจริญสุข 3/3  
7 42385 เด็กชายอลังการ แสงตะวัน 3/3  
8 42377 เด็กชายวุฒิกร สอนสุข 3/3  
9 42358 เด็กชายปธาน หาญบาง 3/3  
10 42368 เด็กชายภูริต เรืองกิตติภพ 3/3  
11 42357 เด็กชายธนโชติ ศิริตระกูลมั่งคั่ง 3/3  
12 42347 เด็กชายกฤตเมธ สติภา 3/3  
13 42381 เด็กชายสิงหราช ทองนำ 3/3  
14 42361 เด็กชายปักษชนม์ สาแก้ว 3/3  
15 42355 เด็กชายณัฐนนท์ พรมไธสง 3/3  
16 42379 เด็กชายศุทธวีร์ สมสะอาด 3/3  
17 42363 เด็กชายพงศ์ปณต ปุยะติ 3/3  
18 42482 เด็กชายศิวกร เจียมรัมย์ 3/6  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  0 คน