ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม MATH WAR ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางวรารัตน์ สัทธวงศ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42283 เด็กหญิงนันทกานต์ กรเกษม 3/1  
2 42282 เด็กชายธีรัตม์ ยงคง 3/1  
3 42303 เด็กหญิงอนุชิตา ดาบรัมย์ 3/1  
4 42270 เด็กหญิงฐานัชฌา ตามพร 3/1  
5 42771 เด็กชายภูดิศ ศรีธัญรัตน์ 3/11  
6 42323 เด็กชายธนากร แซ่กัง 3/2  
7 42541 เด็กชายกฤษฎา ยิ่งได้ชม 3/7  
8 42554 เด็กชายดุลยวัต เสาวรัจ 3/7  
9 42570 เด็กชายปิโยรส เปรี้ยงกระโทก 3/7  
10 42540 เด็กชายกฤชธีภพ ไหมทอง 3/7  
11 42590 เด็กชายอิษฎา บุญลอย 3/7  
12 42585 เด็กชายสถาพร เจียมรัมย์ 3/7  
13 42557 เด็กชายทิพากร โลกนิยม 3/7  
14 42575 เด็กชายภานุกร หวังสม 3/7  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  3 คน