ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ฟิสิกส์กับชีวิตประจำวัน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายนัฐพล หงษ์พันธ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องหมวดวิทยาศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43384 นายสุรเชษฎ์ ทรงศรี 4/4  
2 45434 น.ส.นฤกานต์ สุขแสวง 4/4  
3 44808 นางสาวนิตยา กล้าแข็ง 5/9  
4 44809 นางสาวประภัสสรณ์ ค้ำชู 5/9  
5 42598 นางสาวฐิตารีย์ จรัสใส 5/9  
6 44810 นางสาววรรณษา ทรงชาติ 5/9  
7 42618 นางสาวปสุตา คำแก้ว 5/9  
8 41972 นายสิทธิกรณ์ หอมเนียม 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  6 คน