ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ดนตรีคลาสสิก/ออร์เคสตร้า ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 90
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44427 ด.ช.แปซิฟิก สายเมียศ 1/11  
2 44018 ด.ญ.จินตภา เสาสูง 1/2  
3 44482 ด.ญ.ศรกมล กุตนันท์ 1/12  
4 44489 ด.ช.สุทธิภาคย์ เกชฏา 1/12  
5 44491 ด.ช.อนันต์ยศ ก่อทอง 1/12  
6 44524 ด.ญ.ภัคนันท์ ศรีตัมภวา 1/13  
7 44026 ด.ญ.ธัญลักษณ์ รุ่งเรือง 1/2  
8 44050 ด.ญ.สู่ขวัญ การุญ 1/2  
9 44024 ด.ช.ณัฐพล พิศิลป์ 1/2  
10 44071 ด.ช.ธนัท โอสถศรี 1/3  
11 44104 ด.ญ.จุฑามาศ แม้ประสาท 1/4  
12 44145 ด.ช.ณัฐชนน โพธิ์สิงห์ 1/5  
13 44231 ด.ญ.ชัยมลล์ หล้ามะโรง 1/7  
14 44251 ด.ช.พิมลสรรค์ ลัดดาหอม 1/7  
15 44308 ด.ญ.อรกช เสียงวังเวง 1/8  
16 44298 ด.ช.วิษณุพงษ์ บุญมาคาร 1/8  
17 44286 ด.ญ.นันทิยา สิทธิสังข์ 1/8  
18 44309 ด.ช.อัคคพล อารยะกิตติพงศ์ 1/8  
19 44311 ด.ช.อานนท์ บุญกลาง 1/8  
20 44291 ด.ญ.รุจิรา รุ่งสว่าง 1/8  
21 44294 ด.ญ.วัชรี อุดมทวี 1/8  
22 44297 ด.ช.วิศววิท ทรงชาติ 1/8  
23 44343 ด.ช.ภัทรพล ระโส 1/9  
24 44354 ด.ช.สุธินันท์ สมบูรณ์ 1/9  
25 43773 เด็กชายจิรวัฒน์ จรจรัล 2/11  
26 43894 เด็กหญิงพัชรา ใสสอาด 2/13  
27 43888 เด็กหญิงปนัดดา พื้นนวล 2/13  
28 43515 เด็กหญิงสรรสิริ ปานทุ่ง 2/5  
29 43499 เด็กหญิงพจรินทร์ ถนอมวงษ์ 2/5  
30 43467 เด็กหญิงศิริวรรณ พอกสนิท 2/4  
31 44746 ศศิพิมพ์ เปล้ากระโทก 2/5  
32 43656 เด็กชายมงคลสวัสดิ์ เต็นตารัมย์ 2/8  
33 43595 เด็กชายปรัชญา เสาทอง 2/7  
34 43710 เด็กชายสัญธนา พานิชรัมย์ 2/9  
35 42707 เด็กชายณัชพล วงศ์ชัยวรกุล 3/10  
36 42760 เด็กชายธนพล สุภาษา 3/11  
37 42781 เด็กชายวัศพล เหมือนคิด 3/11  
38 42784 เด็กชายศุภชล ชูวงค์ 3/11  
39 42759 เด็กชายธงชัย แก้วตา 3/11  
40 42730 เด็กชายภุชงค์ ภูเขียว 3/11  
41 42905 เด็กชายณัฐธนา พื้นนวล 3/14  
42 42913 เด็กชายธนวัฒน์ โตชวลิต 3/14  
43 41990 นายฐนกร ศรกล้า 4/11  
44 44688 น.ส.กิตติยา บุญลอย 4/13  
45 41842 นายณัฐนนท์ ยอดเยี่ยม 4/14  
46 43233 นางสาวอังคณา สิทธิสอน 5/11  
47 40704 นางสาวสิริสุดา แสงอังคนาวิน 5/3  
48 40682 นางสาวนาธารี สุขประเสริฐ 5/3  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  27 คน
เพศหญิง =  21 คน