ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วิทยาศาสตร์น่ารู้ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวอุราภรณ์ บุญมั่น
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
สถานที่เรียน : 313
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45528 ด.ญ.เกวลิน เตยังรัมย์ 1/1  
2 45549 ด.ช.ภาสุ สมมีย์ 1/1  
3 45544 ด.ญ.ปิยธิดา พ่อค้า 1/1  
4 45539 ด.ญ.ปพิชญา กลกิจสุวรรณ 1/1  
5 45905 ด.ญ.สุนิตา ปลื้มใจ 1/10  
6 45901 ด.ญ.ศศิตา สิงห์ยอง 1/10  
7 45930 ด.ช.ปภังกร ชูสุข 1/11  
8 45939 ด.ญ.ลภัสรดา ดาบรัมย์ 1/11  
9 45927 ด.ช.นิติกร เจริญศิริ 1/11  
10 45928 ด.ช.นิติกูล เจริญศิริ 1/11  
11 45951 ด.ญ.กุลภัสส์ อินทมะโน 1/12  
12 46039 ด.ญ.ชนิดา ไชยรัมย์ 1/14  
13 45620 ด.ช.ภูริ อภิชาตวาณิช 1/3  
14 45691 ด.ช.ปรีดียาธร อินทนนท์ 1/5  
15 45707 ด.ช.สุวิจักขณ์ นาคสุข 1/5  
16 45729 ด.ช.ปภังกร จันทรกมลชัย 1/6  
17 45800 ด.ญ.ณัฐชนก เดชกุลรัมย์ 1/8  
18 45791 ด.ญ.กัณณ์อลิน โชคเกิด 1/8  
19 45834 ด.ช.ชาญชัย ชูบุตร 1/9  
20 45839 ด.ช.ธนะพัฒน์ ธนิตเรืองศักดิ์ 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  10 คน