ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เคมีในชีวิตประจำวัน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวเกษดาพร จันทร์แสน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 427
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42280 นางสาวธัญชนก คงนาค 5/1  
2 42304 นางสาวเอวิตรา จินดาศรี 5/1  
3 42287 นางสาวบุษราภรณ์ บุญราศรี 5/1  
4 44750 นางสาวพิมพิดา มั่นยืน 5/1  
5 42286 นางสาวบุญธิชา เพียรดี 5/2  
6 42303 นางสาวอนุชิตา ดาบรัมย์ 5/2  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  6 คน