ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ฟุตซอล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายปรีชา ชนะชัย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44513 ด.ช.ธีรบูลย์ กิจสกุลไพศาล 1/13  
2 44020 ด.ช.ชัชวาล ปัญญาพิมพ์ 1/2  
3 44087 ด.ช.สืบพงศ์ คงวัน 1/3  
4 44100 ด.ช.จตุรพักตร อนุไพร 1/4  
5 44101 ด.ช.จตุสิน ลอยลม 1/4  
6 44260 ด.ช.ไรวินทร์ ระวังชื่อ 1/7  
7 44257 ด.ช.โยธา ปานทอง 1/7  
8 44243 ด.ช.นวันธร ศิลาลาย 1/7  
9 43506 เด็กชายมารุตพงศ์ ล้ำประเสริฐ 2/5  
10 43482 เด็กชายชาญชัย ยวนจิต 2/5  
11 43521 เด็กชายอนุวัช มาลัยทอง 2/5  
12 43513 เด็กชายศุภชัย พลชลี 2/5  
13 43493 เด็กชายธนวรินทร์ คำงาม 2/5  
14 43512 เด็กชายศุภกร สุขยา 2/5  
15 42277 เด็กชายแทนไท ชลธี 3/1  
16 42291 เด็กชายปลวัชร ศรีบุญญะกุล 3/1  
17 42710 เด็กชายณัฐธนัญ มีฤทัย 3/10  
18 43961 เด็กชายกรวิชญ์ สระแก้ว 3/10  
19 42674 เด็กชายภูสิทธิ์ ธัมมาตร 3/10  
20 42367 เด็กชายพีรวิชญ์ จินพละ 3/3  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  0 คน