ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม English Variety ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวสุทธินี แก้วงามสอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44009 ด.ญ.อรอริญชย์ งามเชย 1/1  
2 44008 ด.ช.อภิชาตพงศ์ ศิริ 1/1  
3 44011 ด.ช.อำนาจ ผลเกิด 1/1  
4 44468 ด.ญ.พชรพร โพธิ์ชัย 1/12  
5 44470 ด.ญ.พีรยา สุวรรณธาดา 1/12  
6 44492 ด.ญ.อารีรัตน์ งามวิไล 1/12  
7 44504 ด.ช.ฐิติ ตีคลี 1/13  
8 44532 ด.ช.สรุจ เที่ยงธรรม 1/13  
9 44099 ด.ช.จตุภูมิ สุภานิตย์ 1/4  
10 44108 ด.ญ.ณัฐพร หลวงโย 1/4  
11 44102 ด.ญ.จัสมิน จิมสัน 1/4  
12 44139 ด.ญ.จันทิมา หมื่นถลา 1/5  
13 44168 ด.ญ.สุจินดา สุขร่วม 1/5  
14 44162 ด.ช.วชิรวิทย์ ธัญญพืช 1/5  
15 44170 ด.ช.สุภัทรชัย พรหมบุตร 1/5  
16 44208 ด.ช.พุฒิเมธ พอกทรัพย์ 1/6  
17 44207 ด.ช.พีรกานต์ เสนาะเสียง 1/6  
18 44225 ด.ช.กิตติ สุวรรณมณี 1/7  
19 44280 ด.ญ.ทัศนีย์ จีนเท่ห์ 1/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  9 คน