ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม General English ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางรจนา นึกชอบ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43651 นายพศิน อินทร์สุข 4/10  
2 43744 น.ส.พรธิดา สุรักษ์ 4/16  
3 42315 นางสาวณัฐณิชา เสือแก้ว 5/4  
4 42332 นางสาวธัญชนก พิเนตรบูรณะ 5/4  
5 41975 นางสาวอรปวีร์ ยินดี 6/10  
6 41825 นางสาวอาภรณ์พรรณ พิมพ์เพาะ 6/6  
7 41819 นางสาวสุนิภา บุญงาม 6/6  
8 41898 นางสาวนฤมน เกษรบัว 6/6  
9 42022 นางสาวศิริกานต์ คำภูมิ 6/6  
10 44623 นางสาววงสวัณณ์ คัชชิมา 6/6  
11 41695 นางสาวธนิตา กูลรัตน์ 6/6  
12 41876 นางสาวสุดารัตน์ สิงห์ทอง 6/6  
13 41705 นางสาวพรพรรษา สาสนานนท์ 6/6  
14 41835 นางสาวชัชชฎา วลามิตร 6/7  
15 41862 นางสาวมินตรา ดุจพรรณ 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  14 คน