ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สนุกกับสารคดี ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายศิริชัย สายยศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 436
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43545 น.ส.นฤทัย กลางประพันธ์ 4/13  
2 43550 นายพงศธร เพชรใส 4/13  
3 43558 นายรัฐนนท์ เกิดเหมาะ 4/13  
4 45518 น.ส.สุธิดา รุ่งเรือง 4/15  
5 43565 นายสุธิเกียรติ ก่อแก้ว 4/15  
6 43429 น.ส.กนกวรรณ นพพันธ์ 4/2  
7 45435 น.ส.นฤมลรัตน์ งามชื่น 4/4  
8 43510 น.ส.วรรณิษา พระงาม 4/5  
9 43462 น.ส.รักษิตา แถบทอง 4/5  
10 43464 น.ส.ลักษณา สุขยานุดิษฐ 4/5  
11 43479 นายกวี ชิณภา 4/5  
12 43471 น.ส.หัทยา งามแฉล้ม 4/6  
13 43450 น.ส.ปิ่นปินัทธ์ ดอกศรีจันทร์ 4/6  
14 43518 น.ส.สุตาภัทร บูรณ์เจริญ 4/6  
15 44761 นางสาวศศิธร สังข์น้อย 5/3  
16 44756 นางสาวปัณชญา เจียงอนันต์ 5/3  
17 42386 นายเอกอาร์ม สิยาชีพ 5/7  
18 41747 นายเธียรนิติ บูรณ์เจริญ 5/8  
19 41703 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง 6/6  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  12 คน