ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม CEFR Test ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางศลิษา ศรีวิเศษ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 21
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44378 ด.ญ.นภาพร ภูวพันธุ์ 1/10  
2 42669 เด็กชายไพโรจน์ อรุณสิงห์ประทีป 2/12  
3 42803 เด็กหญิงชญานิศ บุญชูประเสริฐ 2/12  
4 42815 เด็กชายปฎิพัทธ์ สายไทย 2/12  
5 43875 เด็กชายฐานันดร รวดเร็ว 2/13  
6 43893 เด็กชายพงษ์กิตติ นุใหม่ 2/13  
7 43905 เด็กชายศุภชัย เตชากรศุภวุฒิ 2/13  
8 42199 ณัฐวุฒิ ปักกาสีนั 2/13  
9 43932 เด็กชายพิทักษ์ อาทิตย์ 2/14  
10 43951 เด็กชายสุวินัย ขวัญกลาง 2/14  
11 43938 เด็กชายยศภัทร ยอดดี 2/14  
12 43916 เด็กชายณัฐชัย ยังมี 2/14  
13 43603 เด็กหญิงมนสิชา อินัง 2/7  
14 43583 เด็กหญิงเจนจิรา ณ รัมย์ อาน 2/7  
15 43577 เด็กหญิงกุสุมา ภูบาลชื่น 2/7  
16 43605 เด็กหญิงมุฑิตา ลืมไม่มิด 2/7  
17 43608 เด็กหญิงวนาลี เป็นผาสุก 2/7  
18 43606 เด็กหญิงมุตทิตา สมบัติ 2/7  
19 42943 เด็กชายธนพล แสงศิริ 3/11  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  8 คน