ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สีสรรเคมี ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางนงณภัส เงางาม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 423
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44832 นางสาวรติมา งามพรหม 5/12  
2 44834 นางสาวสุพิชฌาย์ จันทรมนตรี 5/12  
3 44833 นางสาวรัตนวรินทร์ สงบใจ 5/12  
4 42779 นางสาววราพร พลวงงาม 5/13  
5 42846 นางสาวกานต์ธีรา รู้จิตร 5/15  
6 42869 นางสาวปาริชาติ สืบเทพ 5/15  
7 42619 นางสาวปัญญาพร ชิลเลอร์ 5/15  
8 44855 นายก้องยศ สุขใจ 5/15  
9 42593 นางสาวคัมภีรพรรณ วิเศษยา 5/15  
10 44864 นางสาววจี ยิ่งดี 5/16  
11 42939 นางสาวสุกัญญา ยังมี 5/16  
12 42843 นางสาวกนกกาญจน์ เพ็งชวด 5/16  
13 42933 นางสาววรพรรณ บุญวัน 5/16  
14 42860 นางสาวธิดารัตน์ งามทรัพย์ 5/16  
15 42688 นางสาวสุนิตา กงแก้ว 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  14 คน