ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เกมคณิตศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางรติมา จิตรแม้น
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43733 เด็กชายธนาพล ส่วนเสมอ 2/10  
2 43738 เด็กชายปรเมษฐ์ พิมพ์กลาง 2/10  
3 43764 เด็กชายหรรษธร บุญเนือง 2/10  
4 43721 เด็กชายจักรภัทร สมศรี 2/10  
5 43720 เด็กชายคมสัน ดีเลิศ 2/10  
6 43754 เด็กชายวรินทร เนียมเมืองปัก 2/10  
7 43725 เด็กชายชลสิทธิ์ พรหมวัฒน์ 2/10  
8 43800 เด็กชายภคพล หมายกล้า 2/11  
9 43904 เด็กชายศิโยน วงศ์จิรวัฒนกุล 2/13  
10 43879 เด็กชายณัฐพล ดวงจันทร์ 2/13  
11 43896 เด็กชายภัทรพล สายดำ 2/13  
12 43565 เด็กชายสุธิเกียรติ ก่อแก้ว 2/6  
13 43550 เด็กชายพงศธร เพชรใส 2/6  
14 43563 เด็กชายศรัณย์ สอยสุนเทศ 2/6  
15 43614 เด็กชายศุภกิตติ์ เพชรใส 2/7  
16 43589 เด็กชายธนาศักดิ์ สบายดี 2/7  
17 43644 เด็กชายนิติธร กระแสโสม 2/8  
18 43680 เด็กชายชญานิน แสนเพื่อน 2/9  
19 43708 เด็กชายศุภเศรษฐ์ ฉัตรเจริญพร 2/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  19 คน
เพศหญิง =  0 คน