ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วิทยาศาสตร์สู่อาชีพ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางยุวธิดา ลอยประโคน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องหมวดวิทยาศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45447 นายจิรศักดิ์ กาวิชัย 4/6  
2 45469 น.ส.ปาริฉัตร เศษส่วย 4/8  
3 45468 น.ส.ธนัญญา ดาทอง 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  2 คน