ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักคิดสร้างสรรค์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายพฤษภา กลีบแก้ว
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43867 เด็กชายฉัตรพน สงกล้า 2/13  
2 43901 เด็กชายวชิรวิทย์ พวงบุญ 2/13  
3 43876 เด็กชายฐิตินันท์ ชมดี 2/13  
4 43865 เด็กชายจักรภัทร สกุลเจริญ 2/13  
5 43866 เด็กชายจักรี มลิทอง 2/13  
6 43862 เด็กชายกอบุญ เกษตรพืชผล 2/13  
7 43886 เด็กชายปณชัย รพิภัทรวิบูลย์ 2/13  
8 43870 เด็กชายชนาธิป ยิ่งแสวงดี 2/13  
9 43434 เด็กชายฆนัท ลับโกษา 2/4  
10 43455 เด็กชายภัทรพล วะรามิตร 2/4  
11 43505 เด็กชายภูรินท์ อภิชาตวาณิช 2/5  
12 43576 เด็กหญิงกุลธิดา พรหมบุตร 2/7  
13 43604 เด็กหญิงมุฑิตา เจริญศิริ 2/7  
14 43593 เด็กหญิงน้ำฝน กระโจมทอง 2/7  
15 43615 เด็กหญิงสร้อยฟ้า บุญมาก 2/7  
16 43578 เด็กหญิงกุสุมา ย่างหาร 2/7  
17 43601 เด็กหญิงแพรพลอย สุรัตนะ 2/7  
18 43575 เด็กหญิงกิตติมา ภาสกานนท์ 2/7  
19 43666 เด็กชายอภิชิต เข็มเพชร 2/8  
20 43641 เด็กชายธนกฤต เพชรจันทร์ 2/8  
21 43629 เด็กชายชนะชัย มาลัย 2/8  
22 43673 เด็กชายกล้าณรงค์ กตัญญู 2/9  
23 43705 เด็กชายศตวรรษ ไพโรจน์สถิตธาดา 2/9  
24 43693 เด็กชายนพดล ผ้าผิวดี 2/9  
25 43702 เด็กชายภูริณัฐ บุญศรี 2/9  
26 43689 เด็กชายธนพล แซ่เตียว 2/9  
27 43697 เด็กชายปุณยวัจน์ ทองนรินทร์ 2/9  
28 43704 เด็กชายรัฐพงศ์ มีผล 2/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 29 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  21 คน
เพศหญิง =  7 คน