ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักบี้ฟุตบอล ม.ต้น ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายนิรันดร โลกาสา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 34
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44000 ด.ช.วริชญ์ พาริหาญ 1/1  
2 44441 ด.ช.สิงหราช มั่งมี 1/11  
3 44440 ด.ช.ศุภวิชญ์ วิเศษทรัพย์ 1/11  
4 44433 ด.ช.ภูมิพัฒน์ มุกดาอ่อน 1/11  
5 44453 ด.ช.ณัฐนนท์ สมในใจ 1/12  
6 44511 ด.ช.ธรรมณพ สุนทรเมธี 1/13  
7 44558 ด.ช.พงศ์ภัค ศิรพัชรางกูร 1/14  
8 44556 ด.ช.ปุญญาพัฒน์ ปันสน 1/14  
9 44562 ด.ช.พลวัต ผลจันทร์ 1/14  
10 44023 ด.ช.ณภัทร ใจมั่น 1/2  
11 44214 ด.ช.วีรภัทร พอกพูน 1/6  
12 44317 ด.ช.ณัฐธฤต แก้วหล้า 1/9  
13 44321 ด.ช.ธนกฤต นัดกล้า 1/9  
14 43755 เด็กชายวุฒิภัทร ชูโฉม 2/10  
15 43722 เด็กชายจีรศักดิ์ ทราสารวัตร 2/10  
16 43752 เด็กชายโมโรไน กล้าแรง 2/10  
17 43757 เด็กชายศุภกร กองสนั่น 2/10  
18 43775 เด็กชายชนาธิป ทองพินิจ 2/11  
19 43774 เด็กชายฉัตรบดี สายลุน 2/11  
20 43959 เด็กชายภัทรภณ ไหวดี 2/11  
21 43852 เด็กชายโรจนินท์ ประดับทอง 2/12  
22 43492 เด็กชายธนภัทร หัดกล้า 2/5  
23 43532 เด็กชายชยุตม์ ดาวกระจ่าง 2/6  
24 43617 เด็กชายอนุวัฒน์ แท่นงา 2/7  
25 42685 เด็กชายสรวิศ วิภาหัสน์ 3/10  
26 42755 เด็กชายณัฐเดช หุ่นสำราญ 3/11  
27 42764 เด็กชายปฐมพงษ์ อุส่าห์ดี 3/12  
28 42881 เด็กชายวันเกียรติยศ ศรีหามล 3/13  
29 42458 เด็กชายธีรภัทร์ เอาวิริยะกุล 3/5  
30 42468 เด็กชายพศวีร์ เนริกูล 3/6  
31 42510 เด็กชายปริญญา กิตติปรัชญากุล 3/7  
32 42543 เด็กชายกีรติ ร่าเริงยิ่ง 3/7  
33 42573 เด็กชายพรเทพ กฤษณะภักดี 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  33 คน
เพศหญิง =  0 คน