ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Science Board Game :เกมกระดานเพื่อการเรียนรู้ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวนันธิดา บุษราคัม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 422
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45554 ด.ช.วริศ ไหมทอง 1/1  
2 45647 ด.ช.ธนภัทร อึงไพบูลย์กิจ 1/4  
3 45661 ด.ช.ภูวเดช จินดา 1/4  
4 44379 เด็กชายนิพิฐพนธ์ เจริญมี 3/10  
5 44376 เด็กชายธวัชชัย อุทร 3/10  
6 44400 เด็กชายศิวเทพ พานิชเจริญ 3/10  
7 44145 เด็กชายณัฐชนน โพธิ์สิงห์ 3/6  
8 44209 เด็กชายยุทธภูมิ จันทเขต 3/6  
9 44173 เด็กชายอนุชิต กงจักร 3/6  
10 44320 เด็กชายทีฆภัทร เกิดเหมาะ 3/9  
11 44322 เด็กชายธนพล ภูเขียว 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  0 คน