ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ชีววิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวจุฑามาศ ฉลาดดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
สถานที่เรียน : ห้องหมวดวิทยาศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43838 น.ส.ปพิชญา คงชื่นใจ 4/10  
2 43687 น.ส.ทิตยา ใจกล้า 4/10  
3 43825 น.ส.ชรินรัตน์ พอกแก้ว 4/10  
4 43891 น.ส.ปรียาพร ลอยทอง 4/10  
5 43736 น.ส.นภาภัทร บุญประเสริฐสกุล 4/10  
6 43729 นายณัฐดนัย สหัสชาติ 4/10  
7 43735 นายธีรเดช พนาวัน 4/10  
8 43898 น.ส.มาริสา บุญพูนเลิศ 4/12  
9 45422 น.ส.กรญาวรรณ์ แก้วหอม 4/2  
10 43433 น.ส.กัลยรัตน์ มูลศาสตร์ 4/4  
11 43477 น.ส.กนกลักษณ์ นิสังรัมย์ 4/6  
12 43645 น.ส.เนตรนภัส ยิ่งมี 4/6  
13 43643 น.ส.นาฎประไพ เพชรรักษ์ 4/6  
14 45465 นายพสิษฐ์ เฮ่ประโคน 4/7  
15 43748 น.ส.พิมพกา นพเก้า 4/8  
16 43721 นายจักรภัทร สมศรี 4/8  
17 43733 นายธนาพล ส่วนเสมอ 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  12 คน