ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วัฒนธรรมไทย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43770 เด็กชายกีรติ เมฆกัลจาย 2/11  
2 43790 เด็กหญิงบุณยาพร กูลรัตน์ 2/11  
3 43856 เด็กหญิงศศิธร ชูจิตต์ 2/12  
4 43841 เด็กชายปิยะภัทร แสงวิสิทธิ์ 2/12  
5 43903 เด็กหญิงวรพิชชา โพธิ์ตาดทอง 2/13  
6 43908 เด็กหญิงอาทิตยา พุทธานุ 2/13  
7 42892 เด็กชายเอื้ออารีย์ พรมุ่งเจริญ 2/13  
8 43948 เด็กหญิงศิรภัสสร โพธิ์รักษ์ 2/14  
9 43950 เด็กหญิงสุกุมาพร ภูมิประโคน 2/14  
10 43920 เด็กหญิงตะวันรัตน์ จันทร์น้อย 2/14  
11 43949 นางสาวศิริวรรณ ดีเลิศ 2/14  
12 43936 เด็กหญิงมนพร อภิรมย์ 2/14  
13 43947 เด็กหญิงศิรประภา พรมทระ 2/14  
14 43933 เด็กหญิงภักดิ์วิภา พรมวงค์ 2/14  
15 43931 เด็กหญิงพัชริดา ไพคำนาม 2/14  
16 43476 เด็กหญิงอินทิรา แก่นแก้ว 2/4  
17 43664 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย สุปิงคลัด 2/8  
18 43652 เด็กชายพิชิตชัย ภิญโญภาพ 2/8  
19 43657 เด็กหญิงลลิตา ขอสุข 2/8  
20 43631 เด็กหญิงชลลดา สุจินพรัหม 2/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  16 คน