ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ลดโลกเลอะ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาววริษฐา สมเจริญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : 313
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45241 เด็กชายวิทิ์สาก์ปัญ แสงหวัง 2/10  
2 45216 เด็กชายคมน์คณุตม์ สิริไสย์ 2/10  
3 45252 เด็กชายเอกธนัช กระจ่างจิตร 2/10  
4 45226 เด็กชายธนภัทร กาญจน์จันทร์ 2/11  
5 45369 เด็กหญิงอรวรรณ ตื่นเต้นดี 2/12  
6 45296 เด็กหญิงจณิสตา สมัครสมาน 2/12  
7 45359 เด็กหญิงมิณฑิตรา วิสาพล 2/12  
8 45364 เด็กชายวรายุส ขุมทอง 2/13  
9 45367 เด็กหญิงสาวิณี ไทยสูง 2/13  
10 45350 เด็กหญิงนิธิกานต์ กิ่งเกตุ 2/13  
11 45372 เด็กชายกษมา เกษรบัว 2/14  
12 45385 เด็กชายธนภัทร โพธิ์เงิน 2/14  
13 45377 เด็กชายชยธร สุภิษะ 2/14  
14 45406 เด็กชายอัจฉริยะ ควรหาญ 2/14  
15 45393 เด็กชายปกรณ์ แสวงชอบ 2/14  
16 45379 เด็กชายณัฐกวี นันทา 2/14  
17 45080 เด็กหญิงพิมลวรรณ บุญปลิว 2/6  
18 45077 เด็กหญิงพรนภา กงจักร 2/6  
19 44199 เด็กหญิงปนัดดา หาญเหี้ยม 3/5  
20 44206 เด็กหญิงพิมพ์มาดา เรืองฤทธิ์ 3/6  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  9 คน