ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม การปลูกไฮโดรโปนิกส์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายครรชิต คงสำราญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43756 เด็กหญิงศลิตตา ทองนวล 2/10  
2 43799 เด็กหญิงพิธุนิภา มะลิหอม 2/11  
3 43788 เด็กหญิงธีรนาถ ศรีแก้ว 2/11  
4 43780 เด็กชายณัฐดนัย สวายสมสีกุล 2/11  
5 43771 เด็กหญิงกุลนัฐ ส่งเสียง 2/11  
6 43813 เด็กหญิงสุธิดา เลิศเจตนารมณ์ 2/11  
7 43810 เด็กหญิงวิภาพร ห่อทอง 2/11  
8 43822 เด็กหญิงจิราพร มิฆเนตร 2/12  
9 43830 เด็กหญิงณัฐสุดา ภัคบุญเพิ่ม 2/12  
10 43825 เด็กหญิงชรินรัตน์ พอกแก้ว 2/12  
11 43838 เด็กหญิงปพิชญา คงชื่นใจ 2/12  
12 43375 เด็กหญิงภารวี ศรีระอุดม 2/2  
13 43627 เด็กหญิงจุฬารัตน์ แหวนหล่อ 2/8  
14 43642 เด็กหญิงนวพรรษ ถิ่นแถว 2/8  
15 43695 เด็กชายปรเมศร์ สวนภักดี 2/9  
16 43671 เด็กชายกรภัทร์ แผ่นทอง 2/9  
17 43686 เด็กชายณัฐวุฒิ รสคง 2/9  
18 43676 เด็กชายคมชัย โคตรคำ 2/9  
19 43672 เด็กหญิงกฤติยากร พรจำศิล 2/9  
20 43716 เด็กหญิงอมรรัตน์ บุตรลักษณ์ 2/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  15 คน