ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตคิดดี ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางกัลยรัตน์ สุบินยัง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43746 เด็กหญิงพลอยไพลิน ลืมพิศ 2/10  
2 43750 เด็กหญิงภัชรีภรณ์ เนียมจันทร์ 2/10  
3 43726 เด็กชายชัยธวัช เยี่ยมรัมย์ 2/10  
4 43779 เด็กชายณฐกร ยืนยิ่ง 2/11  
5 43777 เด็กชายชลิต ผลพูน 2/11  
6 43767 เด็กชายกฤษฎา วงษ์สุทา 2/11  
7 43889 เด็กชายปรมี ศรีรินทร์ชัย 2/13  
8 43425 เด็กชายสรจักร จารุเสฏฐิโน 2/3  
9 43473 เด็กชายอนันต์ชัย พรมสอน 2/4  
10 43432 เด็กชายกฤษณพงศ์ แสงศรี 2/4  
11 43460 เด็กชายมาโนชญ์ ตั้งสกุลวิโรจน์ 2/4  
12 43463 เด็กชายรัชพล ต๊ะนางอย 2/4  
13 43448 เด็กชายปรมัติ อุ่นใจ 2/4  
14 43549 เด็กชายปรินทร วงศ์วัฒนไชย 2/6  
15 43555 เด็กชายรชานนท์ คำบุญฐิติสกุล 2/6  
16 43542 เด็กชายธราเทพ ไม้หอม 2/6  
17 43535 เด็กชายณัฐกฤษณ์ จันทร์ปิ่น 2/6  
18 43658 เด็กชายวรธน เรืองปริพัฒนกุล 2/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  2 คน