ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม แบดมินตัน----- ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายธิติ ไชยวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องหมวดวิทยาศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ : 28
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45558 ด.ญ.อันดามัน บุญมาก 1/1  
2 45941 ด.ญ.วิริธิภา บุญสด 1/11  
3 45657 ด.ญ.ไปรยา สกุลดำรงเกียรติ 1/4  
4 45858 ด.ญ.ศุภานัน วังวัฒนา 1/9  
5 45865 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ช่อทับทิม 1/9  
6 44938 เด็กชายอนุภาพ พันธ์ศรี 2/2  
7 44928 เด็กหญิงภัทรฑิราภรณ์ แป้นแก้ว 2/2  
8 44913 เด็กชายธนพล เหรียญสมบูรณ์ 2/2  
9 44940 เด็กหญิงอิสริยา วรรณศิริ 2/2  
10 44968 เด็กชายเมธากร บุญสาลี 2/3  
11 45009 เด็กชายโสภณวิชญ์ ม่วงทอง 2/4  
12 45006 เด็กชายศรพิรมย์ มหรรทัศนพงศ์ 2/4  
13 44977 เด็กชายกฤตภาส แสงหวัง 2/4  
14 44981 เด็กชายกิตติศักดิ์ เพราะทอง 2/4  
15 45053 เด็กชายเกียรติภูมิ แปะทอง 2/6  
16 45171 เด็กหญิงอติญาพร คมสัน 2/7  
17 45142 เด็กหญิงณัชณิชา คงสัตยกุล 2/7  
18 44018 เด็กหญิงจินตภา เสาสูง 3/2  
19 44088 เด็กหญิงสุธินัณ เรืองสุข 3/3  
20 44057 เด็กหญิงจอมขวัญ งามวิไล 3/3  
21 44097 เด็กชายไกลกังวล กงแก้ว 3/4  
22 44114 เด็กหญิงนันท์นภัส แสนชมภู 3/4  
23 44102 เด็กหญิงจัสมิน จิมสัน 3/4  
24 44104 เด็กหญิงจุฑามาศ แม้ประสาท 3/4  
25 44094 เด็กชายกฤษณพัฒน์ ทองสุข 3/4  
26 44101 เด็กชายจตุสิน ลอยลม 3/4  
27 41969 นายศุภวุฒิ ดอกคำ 5/3  
28 42333 นายภาณุพัทธ์ พูดเพราะ 5/3  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  15 คน