ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ดาราศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสฤษดิ์ สุขยานุดิษฐ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43386 เด็กหญิงอวพร ยอดหงษ์ 2/2  
2 43354 เด็กชายชัยนันท์ ลอวีระพันธุ์ 2/2  
3 43365 เด็กชายประกายพฤกษ์ บุญโต 2/2  
4 43369 เด็กหญิงพิมพ์วิภา สุขสกุลเบญจมาศ 2/2  
5 43383 เด็กหญิงสิรินยา กะแสงจันทร์ 2/2  
6 43376 เด็กชายรณกร ใจปอด 2/2  
7 43367 เด็กชายพัสกร กองเมืองปัก 2/2  
8 43349 เด็กหญิงกัญญ์วรา วงษ์มา 2/2  
9 43351 เด็กชายชนสิษฏิ์ พิมพ์ทอง 2/2  
10 43368 เด็กหญิงพิมพ์ฑกานต์ บุญคล้อย 2/2  
11 43356 เด็กหญิงณัฐกฤตา หลำแหละ 2/2  
12 43380 เด็กหญิงศิริรัตน์ เหมือนคิด 2/2  
13 43378 เด็กหญิงวาสินี จงพินิจ 2/2  
14 43364 เด็กหญิงนิพพานี ทองแผ่น 2/2  
15 43381 เด็กชายเศรษฐอัฑฒ์ ดีเหลือ 2/2  
16 43353 เด็กหญิงชลธิญา มีโชค 2/2  
17 43360 เด็กชายธเนศ สุขศรี 2/2  
18 43377 เด็กหญิงรพีพรรณ วงษ์บุญ 2/2  
19 43717 เด็กหญิงอรพรรณ สินสุพรรณ์ 2/9  
20 43675 เด็กหญิงกัญญาทัต เหลาฉลาด 2/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  13 คน