ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางพรเทพ เมินขุนทด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 427
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45486 น.ส.น้ำทิพย์ อุ่นใจ 4/11  
2 45479 น.ส.จีรนันท์ ศิริสุข 4/11  
3 45462 น.ส.ณิรชา กลุ่มในเมือง 4/7  
4 43659 น.ส.วริศรา ผดุงดี 4/8  
5 43627 น.ส.จุฬารัตน์ แหวนหล่อ 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  5 คน