ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ช่างอุตสาหกรรม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสิทธิพล นามสว่าง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43873 เด็กชายชินวัตร หวนหอม 2/13  
2 43871 เด็กชายชนาธิป เกิดโมลี 2/13  
3 43927 เด็กชายบวรวัชร ทัดศรี 2/14  
4 43956 เด็กชายเอื้ออาทร บุญเรือง 2/14  
5 43952 เด็กชายอนุภัทร สมรูป 2/14  
6 43953 เด็กชายอภิสิทธิ์ เจียวรัมย์ 2/14  
7 43939 เด็กชายรพีพัฒน์ พวงจำปา 2/14  
8 43925 เด็กชายธนวัฒน์ สุกิมานิล 2/14  
9 43945 เด็กชายวุฒิภัทร เป็นไทย 2/14  
10 43928 เด็กชายพงศกร แผ่นจันทร์ 2/14  
11 43922 เด็กชายธนพัฒน์ คงสุขดี 2/14  
12 43942 เด็กชายวราวุฒิ จารัตน์ 2/14  
13 43941 เด็กชายเรืองฤทธิ์ หวลระลึก 2/14  
14 43411 เด็กชายประภัทรพล เยรัมย์ 2/3  
15 43410 เด็กชายปรเมษฐ์ ภูติธนารักษ์ 2/3  
16 43445 เด็กชายบวรวิทย์ ปรัยนุ 2/4  
17 43472 เด็กชายอดุลวิทย์ ร้อยศรี 2/4  
18 43497 เด็กชายปุริศ คำบุญฐิติสกุล 2/5  
19 43491 เด็กชายธนพล ภูละอินทร์ 2/5  
20 43503 เด็กชายภาคภูมิ เหมือนพร้อม 2/5  
21 43559 เด็กชายเรืองฤทธิ์ แซ่เตีย 2/6  
22 43558 เด็กชายรัฐนนท์ เกิดเหมาะ 2/6  
23 43533 เด็กชายชาคริต ชูเชิด 2/6  
24 43539 เด็กชายธนกฤต หวัง 2/6  
25 43556 เด็กชายรัชพล วงค์จันทร์ 2/6  
26 43561 เด็กชายวีระพงษ์ โฉมงาม 2/6  
27 43640 เด็กชายทองธนากร จรจรัญ 2/8  
28 43683 เด็กชายณัฐกมล คหะวงษ์ 2/9  
29 43715 เด็กชายอภิชา ผนึกดี 2/9  
30 43707 เด็กชายศุภวิชญ์ ชวลิต 2/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  30 คน
เพศหญิง =  0 คน