ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายทองอ่อน เสาเวียง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : 425
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45213 เด็กหญิงกมุติรา ชาร์ลอต ดิลเล็ตต์ 2/10  
2 45228 เด็กหญิงธันยธร ดียิ่ง 2/10  
3 45234 เด็กชายพรรณรังสี แก้วดี 2/10  
4 45242 เด็กชายวุฒิชัย ไทยยิ่ง 2/10  
5 45240 เด็กชายวชิรวิทย์ กันยา 2/10  
6 44960 เด็กชายนวพล ขอร่ม 2/3  
7 44942 เด็กหญิงกัลยารัตน์ ยิ้มเป็นยวง 2/3  
8 44951 เด็กหญิงณัฐมน สุวรรณภูสิทธิ์ 2/3  
9 45025 เด็กชายธนโชติ ศิริสำราญ 2/5  
10 45244 เด็กหญิงศิริกานต์ บุญยงค์ 2/9  
11 45223 เด็กหญิงณัฐชยา สุขยิ่ง 2/9  
12 45218 เด็กหญิงชญานุตม์ สุบินนาม 2/9  
13 45217 เด็กหญิงฉัตรติยา เสียงเพราะ 2/9  
14 44572 เด็กหญิงลลิตภัทร สยุมพร 3/14  
15 44064 เด็กชายตาณวี เสาวรส 3/3  
16 44123 เด็กชายเพชรวราวุธ เพชรงาม 3/4  
17 44266 เด็กหญิงสุภาพร กำไมล์ 3/6  
18 44182 เด็กชายเจตนิพัทธ์ ปลายแก่น 3/6  
19 44212 เด็กชายวชิราวุฒิ สายยศ 3/6  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  10 คน