ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักท้องถิ่นของเรา ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวจีรภา ขาวดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 21
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43815 เด็กหญิงกานต์ปรีญา หาดทอง 2/12  
2 43891 เด็กหญิงปรียาพร ลอยทอง 2/13  
3 43516 เด็กชายสหชญ สุขโรจน์ 2/5  
4 43504 เด็กชายภานุวัฒน์ งามกล้า 2/5  
5 43554 เด็กชายยศกร มีสิทธิ์ 2/6  
6 43552 เด็กชายภรภัทร ดนเสมอ 2/6  
7 43602 เด็กชายภูริณัฐ วรรณูปถัมภ์ 2/7  
8 43662 เด็กชายวุติกร เพิ่มทรัพย์ 2/8  
9 43649 เด็กหญิงพรนภา เพ็ชรพิมาย 2/8  
10 43646 เด็กหญิงปรียาพร สุกใส 2/8  
11 43651 เด็กชายพศิน อินทร์สุข 2/8  
12 43650 เด็กชายพร้อมสิน สุรพล 2/8  
13 43635 เด็กชายณภัทร พรหมคุณากุล 2/8  
14 43634 เด็กชายณภัทร ธีร์ประโคน 2/8  
15 43638 เด็กชายณัฐยศ บุญไทย 2/8  
16 43645 เด็กหญิงเนตรนภัส ยิ่งมี 2/8  
17 43661 เด็กชายวีรวัฒน์ บุตรสะอาด 2/8  
18 43637 เด็กชายณัฐพงศ์ ขาวงาม 2/8  
19 43628 เด็กชายเจษฎา มุลเมืองแสน 2/8  
20 43654 เด็กชายภูมินทร์ แป้นทอง 2/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  5 คน