ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักออกแบบ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวสมฤดี อุ่นใจ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
สถานที่เรียน : 314
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45541 ด.ญ.ปัณฑิตา ลิ้มสวัสดิ์ 1/1  
2 45526 ด.ญ.กวินธิดา ศิริทัศนเวช 1/1  
3 45891 ด.ช.ภัทรดนัย กิมาวะหา 1/10  
4 45880 ด.ช.ธีรภัทร์ งามเลิศ 1/10  
5 45956 ด.ช.ชินทอง บุญกอบ 1/12  
6 45949 ด.ช.กฤษณะ ปัญญาสูง 1/12  
7 45990 ด.ช.กฤษดา แววบุตร 1/13  
8 46046 ด.ช.ธนัชกฤศ บุญประสาท 1/14  
9 45596 ด.ช.อธิป มุตตโสภา 1/2  
10 45579 ด.ช.เปี่ยมวุฒิ วาสนาม 1/2  
11 45636 ด.ช.กิตติคม สุดดำ 1/4  
12 45653 ด.ญ.ปนิตา แสนเมือง 1/4  
13 45666 ด.ญ.อัญธิญา ผมน้อย 1/4  
14 45725 ด.ช.ธีรกานต์ คำพิลา 1/6  
15 45775 ด.ช.ภูมินทร์ แสงศรี 1/7  
16 45794 ด.ช.คณิศร วงศ์ใหญ่ 1/8  
17 45813 ด.ช.พงษ์ศกร แซ่รี 1/8  
18 45825 ด.ช.สุรเนตร พันนาม 1/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  4 คน