ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Origami ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสมปอง ประทุมปี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44362 ด.ญ.แกมกาญจน์ สมหวัง 1/10  
2 44402 ด.ญ.อัจฉริยา มาลัย 1/10  
3 44073 ด.ช.นฤชิต สุดชาวงศ์ 1/3  
4 44055 ด.ญ.ขวัญจิรา ไทยากรณ์ 1/3  
5 44090 ด.ช.อภิวิชญ์ ทวีสาร 1/3  
6 44062 ด.ช.ณัติพัฒน์ เรืองวงศ์วุฒิ 1/3  
7 44074 ด.ช.นวพล หวลระลึก 1/3  
8 44089 ด.ช.สุวิชชา บุญยืน 1/3  
9 44075 ด.ช.ปรรินทร์ แผ่นใหญ่ 1/3  
10 44064 ด.ช.ตาณวี เสาวรส 1/3  
11 44072 ด.ช.ธัชชัย สินทรา 1/3  
12 44063 ด.ช.ณัทพงศ์ ซ่อนกลิ่น 1/3  
13 44061 ด.ช.ณัฐวัตร เงิดกระโทก 1/3  
14 44065 ด.ช.เตชภณ ศรีวิเศษ 1/3  
15 44056 ด.ช.คณิศร ชมชื่นสิริพัฒนะ 1/3  
16 44068 ด.ช.ธนดล อาสนาทิพย์ 1/3  
17 44069 ด.ช.ธนบูรณ์ รุจางกูร 1/3  
18 44076 ด.ช.ปรานต์ หน่อแก้ว 1/3  
19 44109 ด.ช.ณัฐภัทร เศษจันทร์ 1/4  
20 44120 ด.ญ.พิชชาภา ละอองทอง 1/4  
21 44147 ด.ช.ตะวัน อุตมาน 1/5  
22 44151 ด.ญ.นิปุณ ถมปัทม์ 1/5  
23 44156 ด.ช.ปิยพัฒน์ สมานจิตร์ 1/5  
24 44173 ด.ช.อนุชิต กงจักร 1/5  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  19 คน
เพศหญิง =  5 คน