ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Spelling Bee ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางนารีรัตน์ รับงาม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42597 นายชีวธันย์ คำมุงคุณ 5/14  
2 42682 นางสาวศุภาวีร์ ปรากฎมาก 5/15  
3 42733 นางสาวรัตนาภรณ์ นพเก้า 5/7  
4 42409 นายเนติธร สาคร 5/7  
5 42431 นางสาวสิริวิมล ช่วงชัยชนะ 5/7  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  3 คน