ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เขียนเว็บ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวกวิตา อินธิสาร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 23
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44467 ด.ช.ปุณณพัชร แสวงสุข 1/12  
2 43306 เด็กชายกษิดิศ ธรรมสุรักษ์ 2/1  
3 43343 เด็กชายสมรภูมิ สว่างพื้น 2/1  
4 43340 เด็กชายวรพล กองเมืองปักษ์ 2/1  
5 43316 เด็กชายชัยภัทร มียิ่ง 2/1  
6 43326 เด็กชายนพสิทธิ์ กาญจน์วิวัฒน์ 2/1  
7 43877 เด็กชายณัฐกิตติ์ ผมงาม 2/13  
8 43416 เด็กชายพสิน อังศุวัฒนา 2/3  
9 43391 เด็กชายเกียรติศักดิ่ ฤกษะเสน 2/3  
10 43426 เด็กชายสิรภพ หงษ์สูง 2/3  
11 43413 เด็กชายปัณณวัชร แสวงสุข 2/3  
12 43457 เด็กชายภาสกร บุญสด 2/4  
13 43440 เด็กชายธนนันท์ สายยศ 2/4  
14 43474 เด็กชายอัครพล ศรีดา 2/4  
15 43430 เด็กชายกฤตบุญ มานา 2/4  
16 43437 เด็กชายดิสรณ์ พรหมทัตตานนท์ 2/4  
17 43452 เด็กชายพลวัฒน์ ผ่องใส 2/4  
18 43469 เด็กชายสุธินันท์ ประพันธ์ 2/4  
19 43453 เด็กชายพาทิศ คงคาเขตร 2/4  
20 43441 เด็กชายธนวัฒน์ ชุมชัยเวทย์ 2/4  
21 43297 เด็กชายเกียรติก้อง ศรีไทย 2/9  
22 43969 ณัฐวุฒิ อุทัยเภตรา 2/9  
23 42868 เด็กชายปวีณ ชูศรี 3/13  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  23 คน
เพศหญิง =  0 คน