ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางแว่นแก้ว พิงคานนท์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
สถานที่เรียน : 414
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44047 เด็กชายศุภกิตติ์ บุราคร 3/2  
2 44036 เด็กชายปิยวัฒน์ ภัทรวงศากร 3/2  
3 44046 เด็กชายศุภกฤษ เชื่อมาก 3/2  
4 44034 เด็กชายปาณรวัฐ ประพานศรี 3/2  
5 44052 เด็กหญิงกัญญาภัทร วงแหวน 3/3  
6 44082 เด็กหญิงวิภาดา สุขจิต 3/3  
7 44055 เด็กหญิงขวัญจิรา ไทยากรณ์ 3/3  
8 44084 เด็กชายวิริทธิ์พล จวงพลงาม 3/3  
9 44091 เด็กชายเอเธนส์ คล้ายหนู 3/3  
10 44277 เด็กชายดลพัฒน์ บุญคุ้ม 3/8  
11 44331 เด็กหญิงนันทกุล จันทร์ภา 3/8  
12 44313 เด็กชายกมลภพ สังข์ทอง 3/8  
13 44541 เด็กหญิงจรรยาคุณ บุญปัญญา 3/8  
14 44526 เด็กหญิงภาษิตา ร่วมพัฒนา 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  6 คน