ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สนุกกับวิทยาศาสตร์ 3 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวดวงพร สุขพร้อม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 423
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43669 น.ส.อาทิตวรรณ สาแก้ว 4/9  
2 43624 น.ส.เกศรากร ปัญตะยัง 4/9  
3 44856 นางสาวจิตรลดา พันธ์ศรี 5/15  
4 44857 นางสาวธนภรณ์ ประยงค์หอม 5/15  
5 42922 นางสาวปาริดา กันทิน 5/15  
6 42501 นางสาวฐาปนี ตระกูลวรรณานนท์ 5/4  
7 42424 นายศราวุฒิ นามวัฒน์ 5/4  
8 42497 นางสาวจิณัฐตา พิศเพลิน 5/5  
9 42387 นางสาวกมลพรรรณ พวงสุข 5/7  
10 42489 นางสาวกนกธร สวนงาม 5/8  
11 42369 นางสาวมัลลิยา ห่อทรัพย์ 5/8  
12 44801 นางสาวเพ็ญนภา จารัตน์ 5/8  
13 41863 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน 6/10  
14 44658 นางสาวกัลยาณี ฉลาดดี 6/10  
15 44698 นายอนุสรณ์ แม้นศรี 6/13  
16 42085 นายคุณากร จันทะบาล 6/13  
17 42115 นายภูรินท์ เนียมหอม 6/13  
18 41874 นายสิรภพ สมบัติวงศ์ 6/8  
19 41929 นางสาวกนกพร พวงคำ 6/9  
20 41859 นายภากร โรจนพาณิชย์วงศ์ 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  13 คน