ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Journey Journey ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวอุษา สุขพูล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43724 เด็กหญิงชนิตา เกิดลาภ 2/10  
2 43957 เด็กชายศรีวุฒิกร จันทร์แดง 2/10  
3 43737 เด็กหญิงนัทธรมัย เบ้าเงิน 2/10  
4 43743 เด็กชายพชร โภคมณี 2/10  
5 43739 เด็กชายปวริศ ศิริพากเพียร 2/10  
6 43731 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทรักษวิภา 2/10  
7 43826 เด็กชายณฐพร ไหมทอง 2/12  
8 43827 เด็กชายณัฐภัทร แก่นอากาศ 2/12  
9 43837 เด็กชายปณชัย ประดุชชนม์ 2/12  
10 43820 เด็กชายจักราวุธ สายแก้ว 2/12  
11 43885 เด็กหญิงนันนภัทร กระจ่างพัตร 2/13  
12 43902 เด็กหญิงวชิราวรรณ วิเศษยา 2/13  
13 43898 เด็กหญิงมาริสา บุญพูนเลิศ 2/13  
14 43518 เด็กหญิงสุตาภัทร บูรณ์เจริญ 2/5  
15 43489 เด็กชายทิวากร เชื้ออภัย 2/5  
16 43574 เด็กชายกฤษณพงศ์ มาลีหวล 2/7  
17 43630 เด็กหญิงชนาภา จำปีศรี 2/8  
18 43643 เด็กหญิงนาฎประไพ เพชรรักษ์ 2/8  
19 43691 เด็กชายธนวัฒน์ สำราญดี 2/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  8 คน