ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สืบสานอาหารท้องถิ่น ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางเสาวลักษณ์ สวยรูป
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43899 เด็กหญิงมุฑิตา แซ่อุย 2/13  
2 43868 เด็กหญิงฉัตรเพชร เกกสันเทียะ 2/13  
3 43881 เด็กหญิงธัญญธร แก้วงาม 2/13  
4 43500 เด็กหญิงพรทิพย์ ลำพรม 2/5  
5 43477 เด็กหญิงกนกลักษณ์ นิสังรัมย์ 2/5  
6 43487 เด็กหญิงณัฐชา คงครบ 2/5  
7 43496 เด็กหญิงปพิชญา ใจกล้า 2/5  
8 43612 เด็กชายศิรัสธร ชุมพลรักษ์ 2/7  
9 43633 เด็กชายณ.ธารทอง สุทธิสารากร 2/8  
10 43626 เด็กชายจิตติพัฒน์ สุขนิรันดร์ 2/8  
11 43639 เด็กชายแดนนี่ จิตต์หาญ 2/8  
12 43668 เด็กชายอัษฎาวุธ แข็งกล้า 2/8  
13 43647 เด็กชายปวริศ พรมวัฒน์ 2/8  
14 43625 เด็กชายไกรฤกษ์ กรวยทอง 2/8  
15 43699 เด็กชายพิตรพิบูล บุญยิ่ง 2/9  
16 43688 เด็กชายธนกฤต ชิมประโคน 2/9  
17 43696 เด็กชายปวินท์ งามแสง 2/9  
18 43685 เด็กชายณัฐภัทร แสนกล้า 2/9  
19 43701 เด็กชายภูมิพิพัฒน์ คุ้มจั่น 2/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  7 คน