ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3, ม.4
สถานที่เรียน : 315
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43854 น.ส.วิลาสีนี บัวสาย 4/10  
2 43919 น.ส.ดวงฤทัย โพธิ์ศิริ 4/10  
3 45480 น.ส.ชฎาทิพย์ เพิ่มฤทธิ์ 4/11  
4 43421 น.ส.วรกานต์ ชมชื่นดี 4/6  
5 45456 นายศุภชัย ฝอยจันทร์ 4/6  
6 43428 น.ส.อรกัญญา โปรยกลาง 4/6  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  5 คน