ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ประชาสัมพันธ์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวธนานุช ดุจจานุทัศน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องหมวดวิทยาศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45885 ด.ญ.ปวีณา สังข์น้อย 1/10  
2 44403 เด็กหญิงกศิณ์นันท์ สุนทรวีระ 3/11  
3 44246 เด็กชายประภาวิน คานศรี 3/7  
4 43592 นายนันธนากร ดัชนีย์ 4/10  
5 43325 น.ส.เธียรขวัญ ปะทะขีนัง 4/4  
6 45436 น.ส.ปัณณพร มะลิงาม 4/4  
7 41742 นายธราเทพ จันสีดา 6/6  
8 41673 นายอัษฎา วะรามิตร 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 29 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  4 คน