ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม 180 ไอคิวคิดสนุก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางวิไลจิตร นพพิบูลย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 22
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43443 เด็กหญิงนงลักษณ์ ใยสูบ 2/4  
2 43541 เด็กชายธนภัทร ตันทะอธิพานิช 2/6  
3 43538 เด็กชายเตโชพฤต เจือจันทร์ 2/6  
4 43525 เด็กชายก้องเกียรติ ทองเปลว 2/6  
5 43611 เด็กชายศักดิ์วรินทร์ วาจำรัมย์ 2/7  
6 43599 เด็กชายพัฒน์ภูวัต วรัมมานุสัย 2/7  
7 43600 เด็กชายพันธุ์เอก ชินโชติ 2/7  
8 43581 เด็กชายจิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ 2/7  
9 43594 เด็กชายบุลากร โนนคู่เขตโขง 2/7  
10 43586 เด็กชายดวิษ พูนชัย 2/7  
11 43620 เด็กชายอมรเทพ ดอกแก้ว 2/7  
12 43610 เด็กชายวุฒิกรณ์ สิงคเสลิต 2/7  
13 43585 เด็กชายณัฐนันท์ จันทน์หอม 2/7  
14 43587 เด็กชายตะวัน แย้มดวง 2/7  
15 43591 เด็กชายนราทิพย์ บุตรโสภา 2/7  
16 43590 เด็กชายธีรศักดิ์ หวังสุดดี 2/7  
17 43618 เด็กชายอภิเดช กลิ่นโสภณ 2/7  
18 43660 เด็กชายวิรัตน์ บุญทวี 2/8  
19 43678 เด็กหญิงจัสมินท์ โพธิบุตร 2/9  
20 43681 เด็กหญิงชลธิชา ชมภู 2/9  
21 43694 เด็กหญิงบุตรตรี สงอินทร์ 2/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  17 คน
เพศหญิง =  4 คน