ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ภาษาไทยกับเพลงพื้นบ้าน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางศุภกานต์ ใจมั่น
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41937 นายชนะชล จารัตน์ 4/10  
2 42138 น.ส.จารุกร คงตน 4/16  
3 42107 น.ส.ปิยะดา บูรณ์เจริญ 4/16  
4 42161 น.ส.มนัสสา ระย้างาม 4/16  
5 41147 นายราเชนทร์ อวยเจริญ 4/16  
6 41864 นายรัชกฤต ชมผล 4/16  
7 40872 นายธนดล ธูปมงคล 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  3 คน