ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วิทย์คิดสนุก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายพีรพงศ์ มั่นหมาย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 436
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43589 นายธนาศักดิ์ สบายดี 4/7  
2 42452 นายทัศน์ไท ทองคำ 5/11  
3 42477 นายมณฑล รำจวน 5/11  
4 42742 นายอัยการ เล้าวาลิต 5/11  
5 42759 นายธงชัย แก้วตา 5/11  
6 42824 นายภัทรพล สุดเสงี่ยม 5/11  
7 42845 นายกัมพล นุตโร 5/12  
8 42392 นายคมชาญ บุญเสริม 5/12  
9 42443 นายจุลเดช สิงห์มณี 5/12  
10 44851 นางสาวสุพรรษา มณีวงค์ 5/14  
11 44843 นางสาวกฤติกา สุรวาทศิลป์ 5/14  
12 42305 นางสาวกมลชนก ไชยสุวรรณ 5/5  
13 42351 นางสาวชญาดา อุดมทวี 5/5  
14 44778 นางสาวพิมพิกา อินทร์สอน 5/5  
15 42376 นางสาววีรยา สวากัลป์ 5/5  
16 44777 นายเปี่ยมศักดิ์ บานเย็น 5/5  
17 44786 นายภาณุพงศ์ ประดุจชนม์ 5/6  
18 42442 นายจิรัฏฐ์ ดำบัว 5/6  
19 42470 นายพาโชค จันทร์แดง 5/7  
20 42570 นายปิโยรส เปรี้ยงกระโทก 5/7  
21 42517 นายภาณุพงศ์ จันตะเภา 5/7  
22 44792 นายธิติวุฒิ อัมหธร 5/7  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  6 คน