ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายทองอ่อน เสาเวียง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43742 เด็กชายพงศภัค ภาสดา 2/10  
2 43728 เด็กชายณัฐดนัย ทองร่อน 2/10  
3 43761 เด็กชายสรรพวัต วิชาเทียน 2/10  
4 43735 เด็กชายธีรเดช พนาวัน 2/10  
5 43809 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ปาวะรี 2/11  
6 43806 เด็กหญิงมนัสนันท์ ใจเป็นชาย 2/11  
7 43791 เด็กหญิงเบญจวรรณ นามพรม 2/11  
8 43821 เด็กหญิงจิรัชฌา คำตรงใจ 2/12  
9 43844 เด็กชายพันธวัช มาลา 2/12  
10 43816 เด็กชายกิตติกร งามสง่า 2/12  
11 43847 เด็กชายภูรินทร์ ผดุงกิจ 2/12  
12 43475 เด็กหญิงอาทิตยา คงหอม 2/4  
13 43483 เด็กชายโชคนำชัย ศิลาเลิศ 2/5  
14 43490 เด็กชายธนพล ห่อทรัพย์ 2/5  
15 43509 เด็กชายรัชชานนท์ ธรรมนาม 2/5  
16 43479 เด็กชายกวี ชิณภา 2/5  
17 43486 เด็กชายณัฐขร เดชายศสกุล 2/5  
18 43613 เด็กชายศิรา ศิริรจน์ 2/7  
19 43659 เด็กหญิงวริศรา ผดุงดี 2/8  
20 43669 เด็กหญิงอาทิตวรรณ สาแก้ว 2/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  7 คน