ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โครงงานวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายพิรุณ ไพสนิท
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 412
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43334 น.ส.ภัทราพร มนูสารพงศ์ 4/1  
2 43307 น.ส.กัญชลิกา งามยิ่ง 4/1  
3 43329 น.ส.บัณฑิตา กระจงกลาง 4/1  
4 43386 น.ส.อวยพร ยอดหงษ์ 4/1  
5 43344 นายอัครินทร์ ทวีจรัสโรจน์ 4/1  
6 45424 น.ส.จันทกานต์ โรจนเขียนดี 4/2  
7 43317 น.ส.ณัฐฐิรา เตียวเจริญโสภา 4/2  
8 43354 นายชัยนันท์ ลอวีระอมรพันธุ์ 4/2  
9 43331 น.ส.ปิยะฎา ดาศรี 4/4  
10 42322 นายธนพนธ์ เจาะดี 5/1  
11 42288 นางสาวเบญจรัตน์ แสงอังคนาวิน 5/1  
12 42265 นายเกนคิ มาทซูโอะ 5/1  
13 42313 นายณัชพล โสตศิริ 5/2  
14 42314 นางสาวณัฎธลิกา ทับมะเริง 5/2  
15 42405 นางสาวนลินี ศรีหา 5/2  
16 41616 นายนิติวรรณ วรรณทวี 6/2  
17 41639 นายกฤษฏิ์ เฮ่ประโคน 6/2  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  10 คน