ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วิทยาศาสตร์ครูกษมา ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวกษมา ลาดสะอาด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 313
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44592 นางสาวจิรนันท์ ธิคำมา 6/4  
2 43106 นางสาวสาหร่าย เฉลิมรัตนพงศ์ 6/4  
3 44593 นางสาวรัตน์ขวัญ ศิริมา 6/4  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  3 คน