ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ลีลาศ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางเพ็ญทรัพย์ วงศ์นรา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 10
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41845 น.ส.ธนพรรณ วรรณศิริ 4/6  
2 43102 น.ส.ธันยมัย ศรีปองพันธ์ 4/8  
3 41731 นายไกรวิชญ์ สัทถาพร 4/8  
4 44641 น.ส.นริศรา พันธ์พงษ์ 4/8  
5 40870 นายต่อเขตต์ เย็นประโคน 5/5  
6 40885 นางสาวปิยะธิดา สารนิม 5/6  
7 40566 นางสาวกุลกันยา โขงรัมย์ 5/6  
8 43178 นางสาวปวันรัตน์ แปลงถิน 5/6  
9 40669 นางสาวชลลดา เสาแก้ว 5/7  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  7 คน