ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โครงงานวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา ) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวนภาพร พิศวง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 412
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43387 น.ส.กมลวรรณ ศรีศันสนีย์ 4/2  
2 42285 นางสาวบุญญรัตน์ แสงอังคนาวิน 5/1  
3 42302 นายอชิรวัชร์ บุญเกษ 5/1  
4 44753 นางสาวพิมพ์ชนก มูลทอง 5/2  
5 44752 นางสาวพัชรพร ศาลาทอง 5/2  
6 42270 นางสาวฐานัชฌา ตามพร 5/4  
7 41603 นายกัลยกฤต งามแฉล้ม 6/1  
8 41651 นายธนกร สลากัน 6/1  
9 41595 นางสาวศุภาพิชญ์ ดวงดี 6/1  
10 41602 นายกษิดิศ สลากัน 6/1  
11 41629 นางสาวศิรภัสสร เนตรพระ 6/1  
12 41565 นางสาวจินตภาพ ลำภา 6/1  
13 41578 นางสาวปุญญิศา เอี่ยมภูงา 6/1  
14 41590 นางสาววิรตี เชื่อมั่น 6/1  
15 41584 นางสาวพีรดา เสนาะกลาง 6/2  
16 41574 นางสาวธัญวรัตม์ เสนาบูรณ์ 6/2  
17 41626 นายภสุ อรุณยะเดช 6/2  
18 41577 นางสาวปารมี แก้วประเสริฐ 6/2  
19 41632 นางสาวสุดารัตน์ นิคาโม 6/2  
20 44585 นางสาวชญาวัลลิ์ สวายสมสีกุล 6/2  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  15 คน