ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ดนตรีไทย (ม.ปลาย) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางจงชญา นวลสะอาด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 10
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44717 น.ส.วิไลพร วงศ์เครือศร 4/14  
2 44611 น.ส.อวัสดา สันทาลุนัย 4/5  
3 41701 น.ส.เบญจพร สังโสมา 4/8  
4 43269 นางสาววทัญญา ดีมั่น 5/14  
5 43255 นายกันต์ธร เหลี่ยมดี 5/14  
6 40609 นางสาวกรกมล บุญชูงาม 5/2  
7 40786 นางสาวนริศรา หมายกล้า 5/4  
8 40644 นายยศกร กันยา 5/14  
9 43166 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ 5/5  
10 40703 นางสาวสไบทิพย์ ชมเหิม 5/7  
11 41061 นางสาวไอลดา งามเหมาะ 5/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  9 คน