ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ดนตรีไทย (ม.ต้น) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางจงชญา นวลสะอาด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44376 ด.ช.ธวัชชัย อุทร 1/10  
2 44383 ด.ช.ปัณณธร ศรีประสงค์ 1/10  
3 44439 ด.ญ.รุจีรัตน์ สร้อยจิตร 1/11  
4 44041 ด.ญ.มนัสพร คำโฮง 1/2  
5 44279 ด.ญ.ทัศนวรรณ เกษร 1/8  
6 44178 ด.ญ.กนกพร เหมือนลือ 1/6  
7 44187 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ผลสมหวัง 1/6  
8 44186 ด.ญ.ณัฏฐณิชา เกลียวทอง 1/6  
9 44262 ด.ช.วิทวัส กระจ่างจิตร 1/7  
10 44331 ด.ญ.นันทกุล จันทร์ภา 1/9  
11 44315 ด.ญ.กานต์ธิดา เกิดพุ่ม 1/9  
12 44320 ด.ช.ทีฆภัทร เกิดเหมาะ 1/9  
13 44324 ด.ญ.ธัญจิรา ทิ้งสุข 1/9  
14 43403 เด็กชายธนพัทธ์ เจริญวิวัฒนานนท์ 2/5  
15 42738 เด็กชายสุทิศ สวนงาม 3/10  
16 42810 เด็กชายธนภัทร สุภาษา 3/12  
17 42831 เด็กชายศักดิ์ชัย ดอกใหญ่ 3/12  
18 42320 เด็กชายทักษิณ เกษจรัล 3/2  
19 42325 เด็กหญิงธัชพรรณ กมลวัฒนานนท์ 3/2  
20 42425 เด็กหญิงศศิประภา เหมือนวาจา 3/4  
21 42546 เด็กชายจตุรวิทย์ บรรจถรณ์ 3/7  
22 42548 เด็กหญิงจิราวดี เหมือนวาจา 3/7  
23 42558 เด็กหญิงธดาพร สาแก้ว 3/7  
24 42686 เด็กหญิงสิริรัตน์ ศิริโสม 3/9  
25 42740 เด็กหญิงหัทยา เหมือนลือ 3/9  
26 42783 เด็กหญิงศิริภัทร์ สมใจชนะ 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  16 คน