ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โครงงานวิทยาศาสตร์ ( เคมี ) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางอรอุมา สำรวมจิตร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 412
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43346 น.ส.กรกนก เวลาเกิด 4/1  
2 43877 นายณัฐกิตติ์ ผมงาม 4/15  
3 42284 นางสาวนีรณา คงสัตยกุล 5/1  
4 42324 นางสาวธมกร สมานสวน 5/1  
5 42299 นายสกลพีร์ นิพรรัมย์ 5/1  
6 42290 นายปรีเวชญ์ มีแก้ว 5/1  
7 42340 นางสาวสุทธิกานต์ บุญสุยา 5/1  
8 42298 นายศิรวิทย์ ปะวะโน 5/1  
9 44583 นางสาวพัชรนันท์ จงใจงาม 6/1  
10 41625 นางสาวพัชฎาพร เหลือถนอม 6/2  
11 41732 นางสาวจินตนา บุญเหมาะ 6/2  
12 41671 นางสาวสโรชา ผจญกล้า 6/2  
13 41647 นางสาวณัชฌา พิศวง 6/2  
14 41688 นางสาวณิชกานต์ พิศเพ็ง 6/2  
15 41606 นางสาวจิณห์นิภา ผลเกิด 6/2  
16 41666 นางสาวรวิพร แก้วบุตรดี 6/2  
17 44587 นางสาวยุพารัตน์ หมื่นพล 6/2  
18 41609 นางสาวชนันภัทร ธรรมษา 6/2  
19 41681 นางสาวชนิตา จงพินิจ 6/2  
20 44584 นางสาวจันทกานต์ สังข์น้อย 6/2  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  16 คน