ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ทักษะชีวิต ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : คุณครูสุนทรีย์ ก่อกุศล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43956 เด็กชายเอื้ออาทร บุญเรือง 3/14  
2 43921 เด็กชายทีฆทัศน์ ถิ่นอุ้มชู 3/14  
3 43873 เด็กชายชินวัตร หวนหอม 3/14  
4 43893 เด็กชายพงษ์กิตติ นุใหม่ 3/14  
5 43911 เด็กชายกีรติ คำนึง 3/14  
6 43914 เด็กชายไชโย ไถ้บ้านกวย 3/14  
7 43922 เด็กชายธนพัฒน์ คงสุขดี 3/14  
8 43927 เด็กชายบวรวัชร ทัดศรี 3/14  
9 43942 เด็กชายวราวุฒิ จารัตน์ 3/14  
10 43945 เด็กชายวุฒิภัทร เป็นไทย 3/14  
11 43953 เด็กชายอภิสิทธิ์ เจียวรัมย์ 3/14  
12 43871 เด็กชายชนาธิป เกิดโมลี 3/14  
วันเปิดรับสมัคร : 22 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 22 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  0 คน