ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Cover dance ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : คุณครูจุฑามาศ ฉลาดดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44802 น.ส.วรรณวิษา นะเรืองรัมย์ 4/8  
2 42474 น.ส.ภัทธิรา เพ่งเล็งดี 4/11  
3 44855 นายก้องยศ สุขใจ 4/15  
4 42391 น.ส.แก้วตา งามเชย 4/3  
5 42445 น.ส.ชนัญชิดา ภาวสิทธิ์ 4/3  
6 41969 นายศุภวุฒิ ดอกคำ 4/3  
7 42309 นายขจรเกียรติ ปกาสิทธิ์ 4/3  
8 42488 น.ส.อุบลวรรณ ชมชื่น 4/3  
9 42841 น.ส.อัญธิการ์ เมินดี 4/3  
10 42498 นายจิรพัฒน์ ชัยฉลาด 4/3  
11 44755 น.ส.นฤมล อินทร์แป้น 4/3  
12 44756 น.ส.ปัณชญา เจียงอนันต์ 4/3  
13 44757 น.ส.ปัทมา บัญชาเมฆ 4/3  
14 44759 น.ส.รตา มหัทธนศักดิ์ 4/3  
15 44760 นายรัชกฤต ธรรมฉัตรบวร 4/3  
16 44763 น.ส.อรอุมา วิวาสุข 4/3  
17 42333 นายภาณุพัทธ์ พูดเพราะ 4/3  
18 42438 นายกันติทัต แสนทวีสุข 4/5  
19 42460 น.ส.นฤมล ศรีละออง 4/6  
20 42433 น.ส.สุธิดา ประวิสุทธิ์ 4/6  
21 44783 น.ส.ญาณิกา เจริญศรี 4/6  
22 42434 นายสุริยา เผดิมดี 4/6  
23 42447 น.ส.ชุติธิดา บัวเชย 4/6  
24 42441 น.ส.คีตภัทร จงงาม 4/6  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  16 คน