ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วิทย์สร้างสรรค์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสุนันทา นามสว่าง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43322 เด็กหญิงธันย์ชนก พิศเพ็ง 2/1  
2 43325 เด็กหญิงเธียรขวัญ ปะทะขีนัง 2/1  
3 43314 เด็กหญิงชนิดาภา นาคกระแสร์ 2/1  
4 43329 เด็กหญิงบัณฑิตา กระจงกลาง 2/1  
5 43744 เด็กหญิงพรธิดา สุรักษ์ 2/10  
6 43355 เด็กชายชัยบดินทร์ แก้วไธสง 2/2  
7 43461 เด็กชายมาวิน แต้นวกุล 2/4  
8 43522 เด็กหญิงอาซาริยาห์ ทาเงิน 2/5  
9 43485 เด็กหญิงณัฏฐณิชา หอมกลิ่น 2/5  
10 43529 เด็กหญิงจารุชา สมยาธร 2/6  
11 43547 เด็กหญิงปนัดดา บัวสาย 2/6  
12 43543 เด็กหญิงธันยธรณ์ สรวงเทพ 2/6  
13 43530 เด็กหญิงจุฑามาศ หมายเจริญ 2/6  
14 43624 เด็กหญิงเกศรากร ปัญตะยัง 2/8  
15 43663 เด็กชายสืบ ชอบรู้ 2/8  
16 43703 เด็กชายภูวดล สาวสวน 2/9  
17 43706 เด็กหญิงศรีประภา จารัตน์ 2/9  
18 43687 เด็กหญิงทิตยา ใจกล้า 2/9  
19 43677 เด็กชายจักรพันธ์ บุญศรี 2/9  
20 43711 เด็กชายสิริภัทร พลพันธ์ 2/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  14 คน