ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวนงนภัส เงางาม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 21
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44007 ด.ช.สุเมธ โสรกนิษฐ์ 1/1  
2 43999 ด.ช.ภูมิรพี เสริมศรี 1/1  
3 43983 ด.ญ.ณฌาณ์ บวรรัตนกุล 1/1  
4 43994 ด.ญ.นฐกมล นาวี 1/1  
5 44001 ด.ช.ศตพล วิเศษวงษา 1/1  
6 44002 ด.ช.ศักดิ์ไชย ธนภาสวัฒน์ 1/1  
7 44046 ด.ช.ศุภกฤษ เชื่อมาก 1/2  
8 44052 ด.ญ.กัญญาภัทร วงแหวน 1/3  
9 44080 ด.ญ.ภัทรมน เพวงค์ 1/3  
10 44079 ด.ญ.ภัทรภร สายรัตน์ 1/3  
11 44085 ด.ญ.ศศิกานต์ สินสวัสดิ์ 1/3  
12 44066 ด.ญ.แตงสา สำนักนิตย์ 1/3  
13 44105 ด.ช.ชนทัช ศรีกระจ่าง 1/4  
14 44161 ด.ญ.มณฑิชา สุวรรณลา 1/5  
15 44224 ด.ช.กษิดิ์เดช ทองเกลี้ยง 1/7  
16 44246 ด.ช.ประภาวิน คานศรี 1/7  
17 44247 ด.ช.ปริวัต สุนทรารักษ์ 1/7  
18 44242 ด.ช.นวฤกษ์ ทองแพรว 1/7  
19 44249 ด.ช.พงษ์นรินทร์ เมฆกัลจาย 1/7  
20 44284 ด.ญ.ธัญพิชชา กระแสเทพ 1/8  
21 44272 ด.ช.เจนภูมิภพ ทวีรัตน์ 1/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 01 มิถุนายน 2560
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  9 คน